Volume 6

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 6 (ཆ་)
Sakya Lamdré Text Collections Volume 2
ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཉིས་པ་


ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཉིས་པ་

Volume 6 Contents[1]

Instructions[edit]

 1. The supplication to the lineages of the “eight later cycles of the path” by Ngorchen, with supplementary verses
  ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ pp 1-6
  lam skor phyi ma brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs, by dge slong kun dga' bzang po (ngor chen kun dga' bzang po)
 2. Ensuring the Innate State, by Ḍombi Heruka
  ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ pp 7-17
  Dom+bi he ru kas mdzad pa'i lhan cig skyes grub
 3. The Indian source of instructions concerning the glorious Hevajra called “like the tip of a candle flame,” by the master Padmavajra, and the instructions on the nine profound modes of the stage of development
  སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ་ pp 19-38 (1b1-10b1)
  slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa, (Padmavajra), (rje btsun grags pa rgyal mtshan)
 4. Instructions on the stage of completion called “like the tip of a candle flame” by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་རྫོགས་རིམ་མར་མེའི་རྩེ་མོ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ pp 38-41 (10b1-12a4)
  slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i rdzogs rim mar me'i rtse mo lta bu'i gdams ngag, rje btsun grags pa rgyal mtshan
 5. Instructions composed by Jetsun Drakpa Gyaltsen for Complete Path of Caṇḍalī, by Kṛṣṇācārya
  སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ pp 43–53
  slob dpon nag po spyod pas mdzad pa'i gtum mo lam rdzogs, rje btsun grags pa rgyal mtshan
 6. The history of the pith instructions of master Ucitāmara for “straightening the crooked” subtle channels, subtle energies, and bindu, including further instructions, by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་གདམས་པ་ pp 55-57
  nag po u tsi ta 'chi ba med pas mdzad pa yon po srong ba'i gdams pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan
 7. An elucidation by Jetsun Drakpa Gyaltsen of Teaching Received in Front of the Stupa (authored by the glorious protector, the exalted Nāgārjuna, also known as Pith Instructions for Coming to a Decision aboutMind)
  སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ pp 59-65
  slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i mchod rten drung thob, by rje btsun grags pa rgyal mtshan
 8. pith instructions by Jetsun Drakpa Gyaltsen on Mahāmudrā without Letters, composed by the master Vāgīśvarakīrti
  སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ pp 67-79
  slob dpon ngag dbang grags pas mdzad pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa, by rje btsun grags pa rgyal mtshan
 9. The Indian source on the stages of the pith instructions of Inconceivable, by the master Kuddāla (this includes the history of these instructions, an annotated summary, and an elucidation of the instructions, all by Jetsun Drakpa Gyaltsen, and instructions concerning the five ways of quashing misfortune)
  དཔལ་ཏོག་ཙེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་ངག་ pp 81-118
  dpal tog tse ba'i bsam mi khyab kyi gdams ngag
  1. བསམ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རིམ་པའི་མན་ངག་ pp 82-95 (1b1-7b7)
   bsam kyis mi khyab pa'i rim pa'i man ngag
  2. སློབ་དཔོན་ཏོག་རྩེ་པའི་ལམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ལྔའི་ལོ་རྒྱུས་ pp 95-98 (8a1-9b1)
   slob dpon tog rtse pa'i lam bsam gyis mi khyab pa lnga'i lo rgyus
  3. སློབ་དཔོན་ཏོག་རྩེ་པས་མཛད་པའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ pp 98-115 (9b1-18a6)
   slob dpon tog rtse pas mdzad pa'i bsam mi khyab kyi gdams pa gsal bar byed pa
  4. བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་ pp 115-117 (18a6-19a2)
   bsam gyis mi khyab pa rnam pa lnga las
  5. སློབ་དཔོན་འདིའི་ལུགས་ཀྱི་ལོག་གནོང་རྣམ་པ་ལྔ་ pp 117-118 (19a3-19b6)
   slob dpon 'di'i lugs kyi log gnong rnam pa lnga
 10. Instructions concerning the path of the mudrā consort, composed by the master Indrabhūti, together with an elucidation of the source text by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར་ pp 119-136
  slob dpon in+dra b+hU ti'i mdzad pa'i phyag rgya'i lam skor
 11. Eight instruction manuals that elucidate the foregoing source texts:
  1. ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད་ pp 137-150
   Dom+bi he ru ka'i lhan cig skyes grub kyi khrid yig bkra shis gi waM sman bcud
  2. པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ་ pp 151-180
   pad+ma badz+ra'i zab pa'i tshul dgu'i khrid yig bkra shis yungs kar gong bu
  3. ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ་ pp 181-188
   nag po u tsi Ta 'chi ba med pa'i yon po srong ba'i khrid yig bkra shis zho'i snying po
  4. འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བིལྦའི་ལྗོན་བཟང་ pp 189-212
   'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bil+ba'i ljon bzang
  5. ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དཱུརྦའི་མྱུ་གུ་ pp 213-229
   ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis dUrba'i myu gu
  6. ཏོག་རྩེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ pp 231-254
   tog rtse pa'i bsam gyis mi khyab pa'i khrid yig bkra shis dwangs shel me long
  7. ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ pp 255-269
   in+dra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil
  8. ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ pp 271-287
   nag po pa'i gtum mo lam rdzogs kyi khrid yig bkra shis li khri'i thig le
 12. The instructions known as the spiritual connections with the six gatekeepers, which are the pith instructions of Śāntipa’s Practical Methods Blending Sutra and Tantra, Nāropa’s Dispelling the Three Kinds of Suffering, Vāgīśvakīrti’s Clear Recollection of the Genuine State, Prajñākaragupta’s Guarding against Obstacles Due to External Negative Forces, Jñānaśrī’s Removing Obstacles Due to Disturbances of the Body’s Elements, and Ratnavajra’s Guarding against the Mental Obstacles to Meditative Absorption.[2]
  འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 289-303
  'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig
  1. Śāntipa’s Practical Methods Blending Sutra and Tantra
   མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལོངས་གསུངས་
   mdo rgyud kyi don nyams su longs gsungs
  2. Jñānaśrī’s Removing Obstacles Due to Disturbances of the Body’s Elements
   ཛྙཱ་ན་ཤྲཱིའི་འབྱུང་བ་ལུས་འཁྲུགས་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་བའི་མན་ངག
   dz+nyA n shrI'i 'byung ba lus 'khrugs kyi bar chad sel ba'i man ngag
  3. Prajñākaragupta’s Guarding against Obstacles Due to External Negative Forces
   ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པའི་མན་ངག
   shes rab 'byung gnas sbas pa'i man ngag
  4. Ratnavajra’s Guarding against the Mental Obstacles to Meditative Absorption
   རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་ཀྱི་བར་ཆད་སྲུང་བའི་མན་ངག
   rin chen rdo rje'i ting nge 'dzin sems kyi bar chad srung ba'i man ngag
  5. Vāgīśvakīrti’s Clear Recollection of the Genuine State
   ངག་དབང་གྲགས་པའི་གཉུག་མ་དྲན་གསལ་]]
   ngag dbang grags pa'i gnyug ma dran gsal
  6. Nāropa’s Dispelling the Three Kinds of Suffering
   དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་སེལ་]
   dpal nA ro pa'i phyag chen po sdug bsngal gsum sel

Parting from the Four Attachments

 1. The supplication to the lineage by Ngorchen, together with supplementary verses
  ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ pp 305-307
  zhen pa bzhi bral gyi brgyud 'debs
 2. The history, source verses, and instructions in verse on Parting from the Four Attachments
  བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་སྐོར་ 309-356
  blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi skor
  1. Source Verses for Parting from the Four Attachments
   ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་རྩ་ཚིག་ pp 310 (1b1-1b4)
   zhen pa bzhi bral gyi rtsa tshig[3]
  2. Instructions in verse on Parting from the Four Attachments by Jetsun Drakpa Gyaltsen
   རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ pp 310-314 (1b4-3b2)
   rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral
  3. Sakya Paṇḍita's Prose Commentary on Parting from the Four Attachments
   ས་པཎ་གྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་གདམས་ངག་གོ་ pp 314-315 (3b2-4a1)
   sa paN gyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral gyi gdams ngag go
  4. Nuppa Rikzin Drak's notes on Parting from the Four Attachments
   ནུབ་པ་རིག་འཛིན་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ pp 315-317 (4a1-5a2)
   nub pa rig 'dzin grags kyis mdzad pa'i zhen pa bzhi bral
  5. The instruction manual on Parting from the Four Attachments by Kunga Lekrin (དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་)
   ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བླ་མ་ཨཱ་ནནྡ་བྷ་དྲའི་གསུང་བསྒྲོས་ pp 317-342
   zhen pa bzhi bral gyi khrid yig rje bla ma A nan+da b+ha dra'i gsung bsgros
  6. Necklace of Ketaka Gems
   བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀུན་དགའ་ལེགས་རིན་གྱིས་མཛད་པའི་འཆད་ཐབས་ནོར་བུ་ཀེ་ཏ་ཀའི་དོ་ཤལ་ pp 343-356
   blo sbyong zhen pa bzhi bral gyi khrid yig byang sems kun dga' legs rin gyis mdzad pa'i 'chad thabs nor bu ke ta ka'i do shal
 3. The ritual composed by Chöje Kunga Chöpel honoring the gurus of Lamdre
  ལམ་འབྲས་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཁྲིགས་ཆགས་སུ་བཀོད་པ་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ pp 357-386
  lam 'bras bla ma mchod pa'i cho ga khrigs chags su bkod pa tshogs gnyis rab rgyas, by kun dga' chos 'phel
 4. A text explaining the ritual to consecrate alcohol adapted from the Cakrasaṃvara tantra Origin of Saṃvara
  དཔལ་བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་ནས་ཀྱི་ཆང་གི་ཆོ་ག་ pp 387-401
  dpal bde mchog sdom 'byung nas kyi chang gi cho ga
 5. The manual for the authorization ritual for the practice of the eight-deity mandala of the guardian of the teachings, Pañjaranātha, extracted from the Source of Jewels collection
  བཀའ་སྲུང་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར་ pp 403-424
  bka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa gzi brjid stobs 'bar, by blo gros mtha' yas pa'i sde

Volume 6 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

6-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈ གདམས་ངག་མཛོད། ས་སྐྱ་པོད་གཉིས་པ། ཆ༽ གཉིས་པ་ལམ་སྐོར་ལ། ལམ་སྐོར་ཕྱི་མ་བརྒྱད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ཁ་སྐོང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༣ ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀས་མཛད་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ལྡེབ། ༦ སློབ་དཔོན་པདྨ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པའི་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུས་བརྒྱན་པ་དང་། རྫོགས་རིམ་མར་མེའི་རྩེ་མོ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པས་མཛད་པ་བཅས་ཚན་སྤྲེལ་ལ་ལྡེབ། ༡༢ སློབ་དཔོན་ནག་པོ་སྤྱོད་པས་མཛད་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ལྡེབ། ༦ སློབ་དཔོན་ཨུ་ཙིཏ་འཆི་བ་མེད་པས་མཛད་པ་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ལྡེབ། ༢ སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ལྡེབ། ༤ སློབ་དཔོན་ངག་དབང་གྲགས་པས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པ་ལྡེབ། ༧ དཔལ་ཏོག་ཙེ་བའི་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་གདམས་ངག་ལྡེབ། ༡༩ སློབ་དཔོན་ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་སྐོར་ལྡེབ། ༩ ཌོམྦི་ཧེ་རུ་ཀའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་གྲུབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་གི་ཝཾ་སྨན་བཅུད་ལྡེབ། ༧ པདྨ་བཛྲའི་ཟབ་པའི་ཚུལ་དགུའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཡུངས་ཀར་གོང་བུ་ལྡེབ། ༡༥ ནག་པོ་ཨུ་ཙི་ཊ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཡོན་པོ་སྲོང་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ཞོའི་སྙིང་པོ་ལྡེབ་ ༤

6-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དྲུང་ཐོབ་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་བི་ཝའི་ལྗོན་བཟང་ལྡེབ། ༡༢ ངག་དབང་གྲགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་མེད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་་མྱུ་གུ་ལྡེབ། ༩ ཏོག་ཙེ་པའི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ལྡེབ། ༡༢ ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཕྱག་རྒྱའི་ལམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་དུང་དཀར་གཡས་འཁྱིལ་ལྡེབ། ༨ ནག་པོ་པའི་གཏུམ་མོ་ལམ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་བཀྲ་ཤིས་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༩ འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལས་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ལམ་འབྲས་པོད་དམར་ནས་བྱུང་བ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་བརྒྱུད་འདེབས་མཁྱེན་བརྩེས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢ བློ་སྦྱོང་ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་ཀྱི་སྐོར་ལྡེབ། ༢༤ ལམ་འབྲས་བླ་མཆོད་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྒྱས་ཀུན་དགའ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༥ བདེ་མཆོག་སྡོམ་འབྱུང་གི་ཆང་གི་ཆོ་ག་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༥ བཀའ་སྲུང་གུར་མགོན་ལྷ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་གཟི་བརྗིད་སྟོབས་འབར་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༡ ཆོས་ཚན། བསྡོམས་ལྡེབ། བཅས་བཞུགས།

dkar chag[edit]

!!!1!!!_gdams ngag mdzod/_sa skya pod gnyis pa/_cha)_gnyis pa lam skor la/_lam skor phyi ma brgyad kyi brgyud pa'i gsol 'debs ngor chen kun dga' bzang pos mdzad pa kha skong many+dzu g+ho Shas mdzad pa ldeb/_3_Dom+bi he ru kas mdzad pa'i lhan cig skyes grub ldeb/_6_slob dpon pad+ma badz+ra gyis mdzad pa'i bskyed rim zab pa'i tshul dgus brgyan pa dang /_rdzogs rim mar me'i rtse mo lta bu'i gdams ngag rje btsun grags pas mdzad pa bcas tshan sprel la ldeb/_12_slob dpon nag po spyod pas mdzad pa'i gtum mo lam rdzogs ldeb/_6_slob dpon u tsita 'chi ba med pas mdzad pa yon po srong ba'i ldeb/_2_slob dpon klu sgrub kyis mdzad pa'i mchod rten drung thob ldeb/_4_slob dpon ngag dbang grags pas mdzad pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa ldeb/_7_dpal tog tse ba'i bsam mi khyab kyi gdams ngag ldeb/_19_slob dpon in+d+ra b+hU tis mdzad pa'i phyag rgya'i lam skor ldeb/_9_Dom+bi he ru ka'i lhan cig skyes grub kyi khrid yig bkra shis gi waM sman bcud ldeb/_7_pad+ma badz+ra'i zab pa'i tshul dgu'i khrid yig bkra shis yungs kar gong bu ldeb/_15_nag po u tsi Ta 'chi ba med pa'i yon po srong ba'i khrid yig bkra shis zho'i snying po ldeb _4

!!!2!!!_'phags pa klu sgrub kyi mchod rten drung thob kyi khrid yig bkra shis bi wa'i ljon bzang ldeb/_12_ngag dbang grags pa'i phyag rgya chen po yi ge med pa'i khrid yig bkra shis myu gu ldeb/_9_tog tse pa'i bsam gyis mi khyab pa'i khrid yig bkra shis dwangs shel me long ldeb/_12_in+d+ra b+hU ti'i phyag rgya'i lam gyi khrid yig bkra shis dung dkar g.yas 'khyil ldeb/_8_nag po pa'i gtum mo lam rdzogs kyi khrid yig bkra shis li khri'i thig le ldeb/_9_'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug las gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig lam 'bras pod dmar nas byung ba 'phags pa rin po ches mdzad pa ldeb/_8_blo sbyong zhen pa bzhi bral brgyud 'debs mkhyen brtses mdzad pa ldeb/_2_blo sbyong zhen pa bzhi bral kyi skor ldeb/_24_lam 'bras bla mchod tshogs gnyis rab rgyas kun dga' chos 'phel gyis mdzad pa ldeb/_15_bde mchog sdom 'byung gi chang gi cho ga kun dga' blo gros kyis mdzad pa ldeb/_15_bka' srung gur mgon lha brgyad kyi sgrub thabs rjes gnang gzi brjid stobs 'bar 'jam mgon gu Na'i gsung ldeb/_11_chos tshan/_bsdoms ldeb/_bcas bzhugs/

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. Although this is the order given in Kongtrul's Catalog (p. 93), they appear in a different order in the actual pecha.
 3. This text does not have a title present in the Pehca. The Tibetan title was taken from Richard Barron. Author information was found in Jinpa, Thupten, trans. "Root Lines of 'Parting from the Four Clingings'." In Mind Training: The Great Collection, Volume 1, 517. The Library of Tibetan Classics. Boston, MA: Wisdom Publications, 2006.