Wylie:Lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 4 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

Wylie: @#/_lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs zhes bya ba bzhugs so/

Short Title(s)

Author

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ - blo gros mtha' yas

Topic Information

man ngag - Instruction manual

tshig 'grel - lam gtso rnam gsum

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཚིག་འགྲེལ་མདོར་བསྡུས་པ་སྐལ་བཟང་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
@#/_lam gyi gtso bo rnam gsum gyi tshig 'grel mdor bsdus pa skal bzang thar pa'i 'jug ngogs zhes bya ba bzhugs so/
 • Left side print: ང་ ཚིག་ གཅིག་ འགྲེལ་
nga tshig gcig 'grel
 • Right side print: 439

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ང་ ཚིག་ (གྲངས་ཀ་) འགྲེལ་
Left: nga tshig (tibfolio#) 'grel
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར།
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' gdams skor/
 • Side B:
 • གཡོན་: ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་
Left: lam gtso rnam gsum
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 004 (ང་)

Text # in volume: 17

Text # in edition: 0071

Master text#: 0071

Begin-End Pages (Western): 439-487

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 25a6

Total # of pages (Western): 49

Total # of pages (Tibetan): 25

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: ཅེས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཤད་རྒྱུན་ཀུན་གཟིགས་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞལ་སྣ་ནས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་འགྲེལ་ཊཱི་ཀ་སྟེང་ནས་བཀའ་དྲིན་ཏུ་སྩལ་བ་ཐོབ་ཅིང་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་རྒྱུན་བཞུགས་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་དངུལ་ཆུ་བ་དྷརྨ་བྷ་དྲའི་འགྲེལ་བསྡུས་སོར་བཞག་དོན་འདུས་གོ་སླའི་ཚུལ་དུ་ཐུབ་བསྟན་རིས་མེད་ལ་དད་པའི་སྣང་བ་ཡངས་པོར་བརྡལ་བ་ཀུ་སཱ་ལི་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་ཁམས་ཀྱི་ཟབ་བུ་ལུང་རྫོང་ཤོད་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། །

Partial colophon in Wylie: ces pa 'di nyid kyi bshad rgyun kun gzigs bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i zhal sna nas rgyal dbang lnga pa chen po dang /_paN chen rin po che'i 'grel TI ka steng nas bka' drin tu stsal ba thob cing gdams ngag rin po che'i mdzod du rgyun bzhugs pa la nye bar mkho bas mtshams sbyar te dngul chu ba d+harma b+ha dra'i 'grel bsdus sor bzhag don 'dus go sla'i tshul du thub bstan ris med la dad pa'i snang ba yangs por brdal ba ku sA li blo gros mtha' yas kyis khams kyi zab bu lung rdzong shod kyi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel/_/_/

Author: blo gros mtha' yas

Translator: None given

Scribe: None given