Difference between revisions of "Wylie:Jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "]]. |collection" to " |collection")
m (Text replace - "]]. |translator" to " |translator")
Line 4: Line 4:
 
|associatedpeople = 'brom ston pa]], [[Atīśa]].
 
|associatedpeople = 'brom ston pa]], [[Atīśa]].
 
|lineagedata =
 
|lineagedata =
|author = 'brom ston pa]].
+
|author = 'brom ston pa
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =

Revision as of 21:51, 27 January 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa

Damngak Dzö Volume 03 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 379-404 / Folios 1a1 to 13b7
'brom ston pa, Atīśa.| ]]
Property "author" has been marked for restricted use.
'brom ston pa 'brom ston pa, Atīśa. | ]]


Full Title

Tibetan: ༄། །ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @/_/jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa bzhugs so//

Short Title(s)

Author

འབྲོམ་སྟོན་ - 'brom ston

Topic Information

gdams ngag - Instruction manual

rnam thar - blo sbyong brgya rtsa

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Story of Atisha (Jowo Je) On How He Gave Up the Kingdom and Travelled the Path to Liberation.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄། །ཇོ་བོ་རྗེས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བཞུགས་སོ༎
@/_/jo bo rjes rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa'i rnam par thar pa bzhugs so//
 • Left side print: ག་ རྣམ་ གཅིག་ ཐར་
ga rnam gcig thar
 • Right side print: 379

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གུ་རུ་གུ་ཎ་དྷ་རྨྨ་ཀ་ར་ནཱ་མ།
gu ru gu Na d+ha rm+ma ka ra nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ།
bla ma'i yon tan chos kyi 'byung gnas zhes bya ba/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ག་ རྣམ་ (གྲངས་ཀ་) ཐར་
Left: ga rnam (tibfolio#) thar
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' gdams skor
 • Side B:
 • གཡོན་: བློ་སྦྱོང་བརྒྱ་རྩ་
Left: blo sbyong brgya rtsa
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 003 (ག་)

Text # in volume: 012

Text # in edition: 0050

Master text#: 0050

Begin-End Pages (Western): 379-404

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 13b7

Total # of pages (Western): 26

Total # of pages (Tibetan): 13 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པའོ། །ཇོ་བོ་ལྷ་གཅིག་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས་སོ། །ཤུ་བྷམ།

Partial colophon in Wylie: /bla ma'i rnam par thar pa rgya mtsho las/_/rgyal srid spangs nas thar pa sgrub pa yi/_/yon tan rags rim tsam zhig gsungs pa'o/_/jo bo lha gcig bka' drin che lags so/_/shu b+ham/

Author: 'brom ston (listed as the author in the dkar chag of Volume 03)

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: jo bo rje

Text Lineage: None given