Difference between revisions of "Wylie:Gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 19: Line 19:
 
|volwylie=sa skya lam 'bras pod dang po
 
|volwylie=sa skya lam 'bras pod dang po
 
|volnumber=5
 
|volnumber=5
|volyigtib=ཅ་
+
|VolumeLetterTib=ཅ་
 
|textnuminvol=013
 
|textnuminvol=013
 
|totalpages=4
 
|totalpages=4
Line 86: Line 86:
 
</onlyinclude>
 
</onlyinclude>
 
<headertabs />
 
<headertabs />
==Other Information==
 
{{Nitartha Thanks}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ༎ ༎</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs bzhugs so//_//<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
===Author ===
 
[[ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་]] - [[ngor chen rdo rje 'chang]]<br>
 
[[བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་]] - [[bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po]]
 
 
===Topic Information===
 
grol byed khrid - Liturgy
 
 
brgyud 'debs - lam 'bras
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
:'''Ringu Tulku:''' The Lineage Prayer of Lam-Dre.
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་]]དང་[[བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་]]. [[གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཅ་༽, ༣༢༥-༣༢༨. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
*Citation (Wylie):<br>[[ngor chen rdo rje 'chang]] and [[bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po]]. [[gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 5 (ca), 325-328. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
===Full Tibetan Text===
 
<span class=TibUni18>[[གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་]]</span>
 
 
=== Commentaries===
 
 
===Translations===
 
 
===Notes===
 
 
====Notes on the text====
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
:*Line 1: ༄༅། །གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ༎ ༎
 
:::@#/_/gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs bzhugs so//_//
 
:*Left side print, line 1: ག་ བརྒྱུད་ གཅིག་ འདེབས་
 
::: ga brgyud gcig 'debs
 
:*Left side print, line 2: ཅ་
 
::: ca
 
:*Right side print: 325
 
:::
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 
:::
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:::
 
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''
 
:*གཡོན་:  ཅ་ བརྒྱུད་ (གྲངས་ཀ་) འདེབས་
 
::Left:  ca brgyud (tibfolio#) 'debs
 
:*གཡས་:  (#) གདམས་ངག་མཛོད་ལམ་འབྲས་སྐོར།
 
::Right: (#) gdams ngag mdzod lam 'bras skor/
 
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་:  ལམ་འབྲས་
 
::Left: lam 'bras
 
:*གཡས་:  326 གདམས་ངག་མཛོད་ས་སྐྱའི་སྐོར།
 
::Right: 326 gdams ngag mdzod sa skya'i skor/
 
 
'''Volume #:''' 005 (ཅ་)
 
 
'''Text # in volume:''' 007
 
 
'''Text # in edition:''' 0086
 
 
'''Master text#:''' 0086
 
 
'''Begin-End Pages (Western):''' 325-328
 
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
 
 
'''End Tibetan page and line #''': 2b6
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 4
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 2 folios
 
 
'''Number of lines per page:''' 6 (1 page of 1)
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་པའང་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ཞལ་སྐོང་འདིའང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། ༎སརྦ་མང་ག་ལཾ༎</span>
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces pa'ang ngor chen rdo rje 'chang chen pos mdzad pa'i zhal skong 'di'ang bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig/_//sarba mang ga laM//
 
 
'''Author:''' [[ngor chen rdo rje 'chang]]
 
 
'''Author:''' also has a supplication by [[bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po]]
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
'''Redactor:''' None given
 
 
'''People associated with this text:''' None given
 
 
'''Text Lineage:''' None given
 
  
  
 +
{{Footer}}
 
[[Category: ngor mkhan chen, 1st]] [[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: ngor mkhan chen, 1st]] [[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 19:22, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་
gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs
The practical instructions for conferring the empowerment, arranged for recitation by Ngorpa Pönlop Jamyang Loter Wangpo

Damngak Dzö Volume 5 (ཅ་) / Pages 325-328 / Folios 1a1 to 2b7


Property "author" has been marked for restricted use.
Property "author" has been marked for restricted use.


[edit]
༣༢༥གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།། །།
༣༢༦རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ཡི་འཛིན་མ་ལ། །རྣམ་དཀར་དབང་བཞིའི་ཆར་རྒྱུན་ལེགས་ཕབ་ནས། །རྣམ་གྲོལ་སྐུ་བཞིའི་ལོ་ཏོག་རྒྱས་མཛད་པ། །རྣམ་མཁྱེན་བླ་མ་བཞི་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་བདག་མེད་མ། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་པ། །ཌ་མ་རུ་པ་ཨ་ཝ་དྷཱུ་ཏི་པ། །ག་ཡ་དྷ་ར་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བླ་ཆེན་འབྲོག་མི་སེ་སྟོན་ཀུན་རིག་དང་། །ཞང་སྟོན་ཆོས་འབར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ། །རྗེ་བཙུན་སྐུ་མཆེད་ཆོས་རྗེ་པཎྜི་ཏ། །ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཀོན་མཆོག་དཔལ་དང་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་དཔལ། །བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞབས། ཁ་སྐོང་ཚོགས་བཤད་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཁོ་ན་ལས་བརྒྱུད་པ་ལྟར་ན། བུ་དྷ་ཤྲཱི་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་དབང་ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མཆོག་འཕེལ། །ལྷ་མཆོག་སེང་གེ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །སངས་རྒྱས་སེང་གེ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་པོ། །བསོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་དང་། །བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང་
༣༢༧ཞབས། །ཆོས་སྐྱོང་བཟང་པོ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་དཔལ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤེས་སོ། །ཡང་དཔལ་ས་སྐྱ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལྟར་ན། །ལྷ་མཆོག་སེང་གེ་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །ཞེས་པ་ཡོན་གང་ལྟར་མཚམས་སུ། །སྔགས་འཆང་ཆོས་རྗེ་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང་། །བསོད་ནམས་དབང་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་དང་། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཞབས། །ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་དངོས། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་སྦྱར་ཏེ། དེས་མཚོན་ནས་རང་རང་གིས་ཐོབ་ཡུལ་དང་སྤྲེལ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སློབ་བཤད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་ལྟར་ན། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའི་མཚམས། བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཀུན་སྤངས་ཆོས་རྗེ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའ་ཞབས། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་བསླབ་གསུམ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསོད་ནམས་མཆོག་ལྡན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ་དང་། །མཁྱེན་རབ་བྱམས་པ་རྨོར་ཆེན་གནས་གསར་རྗེ། །ཀུན་དགའ་བློས་གྲོས་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་དཔལ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་
༣༢༨ཀྱིས། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་སྙིང་ལ་ཤར། །འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ཐོས་པས་ཡིད་སྤྲོ་སྟེ། །གསང་ཆེན་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྐྱེད་པ་ཕྱི་དབྱིབས་རྡུལ་ཚོན་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བསྐྱེད་རིམ་ལམ་བསྒོམ་པས། །རྩ་ཡི་འགྲོས་ཀྱིས་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །སྤྲུལ་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྷ་ག་བྱང་སེམས་ནང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །གསང་བའི་དབང་བསྐུར་གཏུམ་མོའ་ལམ་བསྒོམས་པས། །ཡི་གེའི་འགྲོས་ཀྱིས་ངག་གི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །ལོངས་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །གསུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ཕོ་ཉའི་ལམ་བསྒོམས་པས། །བདུད་རྩིའི་འགྲོས་ཀྱིས་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དོན་དམ་བྱང་སེམས་མཐར་ཐུག་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །བཞི་པའི་དབང་བསྐུར་རྦ་རླབས་ལམ་བསྒོམས་པས། །རླུང་གི་འགྲོས་ཀྱིས་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱངས་ནས། །ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་མ་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མཐུན་རྐྱེན་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་ཀུན་ཚང་ནས། །བསམ་དོན་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ལེགས་གྲུབ་སྟེ། །སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་ཞལ་སྐོང་འདིའང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་མང་ག་ལཾ།།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Lineage Prayer of Lam-Dre.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Liturgy
Genre from dkar chag
grol byed khrid
BDRC Link
VolumeI1CZ3967
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export