Difference between revisions of "Wylie:Grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|collection = gdams ngag mdzod." to "|collection = gdams ngag mdzod")
m (Text replace - "|year = 1999." to "|year = 1999")
Line 12: Line 12:
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
 
|place = New Delhi:  
 
|place = New Delhi:  
|year = 1999.
+
|year = 1999
 
|tibvol = ma
 
|tibvol = ma
 
|volnumber = Volume 016,
 
|volnumber = Volume 016,

Revision as of 18:07, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 016,_605-618._grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang.

Damngak Dzö Volume Volume 016, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 605-618. / Folios 1a1 to 7b6
[[associatedpeople::'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, Mitrayogi.| ]]

[[author::Mitrayogi.| ]][[Category:Mitrayogi.]]
[[titlefields::grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang. | ]] [[peoplefields::Mitrayogi. 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, Mitrayogi. 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po | ]]


Full Title

Tibetan: ༄༅། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_/grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang bzhugs so/_/

Short Title(s)

Author

མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ - mi tra dzo ki

Topic Information

khrid phran - Instruction manual

rtsa khrid - snying po don gsum

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Instructions on the Three Essential Points. The Vajra Root Text Given by Mitra Yogi.

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས་སོ། །
@#/_/grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang bzhugs so/_/
  • Left side print: མ་ རྩ་ གཅིག་ ཁྲིད་
ma rtsa gcig khrid
  • Right side print:

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ་ རྩ་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ma rtsa (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor
  • Side B:
  • གཡོན་: སྙིང་པོ་དོན་གསུམ།
Left: snying po don gsum/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 030

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 605-618

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 7b6

Total # of pages (Western): 14

Total # of pages (Tibetan): 7 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཞེས་པའང་བྱ་བྲལ་མ་ཎི་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཤིན་ཏུ་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

Partial colophon in Wylie: /zhes pa'ang bya bral ma Ni pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos shin tu blo dman rnams la phan pa'i bsam pas ngag 'don snying por dril te sbyar ba'i dge bas 'gro kun thugs rje chen po'i go 'phang myur tu thob pa'i rgyur gyur cig/

Author: mi tra dzo ki

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: bya bral ma Ni pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

People associated with this text:

Text Lineage: None given