Difference between revisions of "Wylie:Grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
 
|title = [[grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang]].
 
|title = [[grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[bya bral ma Ni pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]].
+
|author = [['jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 24: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic = instruction manual
+
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = khrid sna tshogs
 
|tibcategory = khrid sna tshogs
Line 40: Line 40:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
khrid sna tshogs - instruction manual
+
khrid sna tshogs - Instruction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 15:23, 7 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང། །

Wylie: @#/_/grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang/_/

Short Title(s)

Author

བྱ་བྲལ་མ་ཎི་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ - bya bral ma Ni pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Topic Information

khrid sna tshogs - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང། །
@#/_/grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang/_/
  • Left side print: མ་ རྩ་ གཅིག་ ཁྲིད་
ma rtsa gcig khrid
  • Right side print:

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ་ རྩ་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ma rtsa (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར་
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor
  • Side B:
  • གཡོན་: སྙིང་པོ་དོན་གསུམ།
Left: snying po don gsum/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 030

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 603-604

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 7b6

Total # of pages (Western): 14

Total # of pages (Tibetan): 7

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཞེས་པའང་བྱ་བྲལ་མ་ཎི་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཤིན་ཏུ་བློ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པས་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཏུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

Partial colophon in Wylie: /zhes pa'ang bya bral ma Ni pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos shin tu blo dman rnams la phan pa'i bsam pas ngag 'don snying por dril te sbyar ba'i dge bas 'gro kun thugs rje chen po'i go 'phang myur tu thob pa'i rgyur gyur cig/

Author: bya bral ma Ni pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Translator:

Scribe: