Difference between revisions of "Wylie:Bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus"

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
m (Text replace - "|publisher = Shechen Publications," to "|publisher = Shechen Publications")
m (Text replace - "|place = New Delhi: " to "|place = New Delhi")
Line 11: Line 11:
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|publisher = Shechen Publications
 
|publisher = Shechen Publications
|place = New Delhi:
+
|place = New Delhi
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = na
 
|tibvol = na

Revision as of 18:07, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 012,_280-285._bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus.

Damngak Dzö Volume Volume 012, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 280-285. / Folios 1b1 to 4a5
[[associatedpeople::Sukhasiddhi, brtson 'grus seng+ge, mkhas grub shangs ston, mkhas btsun 'jag chen rgyal mtshan 'bum, khyung po tshul khrims mgon po, ri khrod ras chen sangs rgyas seng+ge, shangs dkar ba rin chen rgyal mtshan, lkug lung pa sangs rgyas dpal bzang, rtogs ldan nam mkha' rgyal mtshan, sku skye rin po che sangs rgyas chos?, kun dga' bkra shis ngag dbang rgyal mtshan dpal bzang po?, byams pa rin chen bzang po?| ]]
Property "author" has been marked for restricted use.
[[titlefields::bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus. | ]]

[[peoplefields::Author not found. Sukhasiddhi, brtson 'grus seng+ge, mkhas grub shangs ston, mkhas btsun 'jag chen rgyal mtshan 'bum, khyung po tshul khrims mgon po, ri khrod ras chen sangs rgyas seng+ge, shangs dkar ba rin chen rgyal mtshan, lkug lung pa sangs rgyas dpal bzang, rtogs ldan nam mkha' rgyal mtshan, sku skye rin po che sangs rgyas chos?, kun dga' bkra shis ngag dbang rgyal mtshan dpal bzang po?, byams pa rin chen bzang po? brtson 'grus seng+ge, mkhas grub shangs ston, mkhas btsun 'jag chen rgyal mtshan 'bum, khyung po tshul khrims mgon po, ri khrod ras chen sangs rgyas seng+ge, shangs dkar ba rin chen rgyal mtshan, lkug lung pa sangs rgyas dpal bzang, rtogs ldan nam mkha' rgyal mtshan, sku skye rin po che sangs rgyas chos?, kun dga' bkra shis ngag dbang rgyal mtshan dpal bzang po?, byams pa rin chen bzang po? (Listed in the order given in the colophon, Volume 012, p 285, 4a3). | ]]


Full Title

Tibetan: བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་བྱ་བ།

Wylie: bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus zhes bya ba/

Short Title(s)

Author

Author not found

Topic Information

shangs pa bka' brgyud - Instruction manual/Empowerment manual

rgya gzhung - su kha sid+d+hi

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information

Additional Information

Full Tibetan Text

བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། སུ་ཁ་སིདྡྷི།
su kha sid+d+hi/
  • བོད་སྐད་དུ། བདེ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་བྱ་བ།
bde ba'i dngos grub kyi lo rgyus zhes bya ba/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན རྒྱ་ (གྲངས་ཀ་) གཞུང་
Left: na rgya (tibfolio#) gzhung
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: སུ་ཁ་སིདྡྷི།
Left: su kha sid+d+hi/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 280-285

Begin Tibetan page and line #: 1b1

End Tibetan page and line #: 4a5

Total # of pages (Western): 6

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (3 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །དེས་ནས་རིམ་པ་ལྟར། ཆོས་རྗེ་སྟོན་པ། མཁས་གྲུབ་ཤངས་སྟོན། མཁས་བཙུན་པ། ཁྱུང་པོ་ཚུལ་མགོན། རི་ཁྲོད་རས་ཆེན། ཤངས་པ་དཀར་པོ། སངས་རྒྱས་དཔལ་བཟང་། ནམ་མཁའི་མཚན་ཅན། སྐུ་སྐྱེ་རིན་པོ་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ལ་བརྒྱུད་དེ། དམ་པ་དེས་བདག་བྱམས་པ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་བརྩེ་བས་གནང་ངོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /des nas rim pa ltar/_chos rje ston pa/_mkhas grub shangs ston/_mkhas btsun pa/_khyung po tshul mgon/_ri khrod ras chen/_shangs pa dkar po/_sangs rgyas dpal bzang /_nam mkha'i mtshan can/_sku skye rin po che sangs rgyas chos kyis kun dga' bkra shis ngag dbang rgyal mtshan dpal bzang po la brgyud de/_dam pa des bdag byams pa rin chen bzang po la brtse bas gnang ngo//_//

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: chos rje ston pa, mkhas grub shangs ston, mkhas btsun pa, khyung po tshul mgon, ri khrod ras chen, shangs pa dkar po, sangs rgyas dpal bzang, nam mkha'i mtshan can, sku skye rin po che sangs rgyas chos, kun dga' bkra shis ngag dbang rgyal mtshan dpal bzang po, byams pa rin chen bzang po (Listed in the order given in the colophon, Volume 012, p 285, 4a3).