Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search
[[འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 16 outline
Back to catalog outline


Full Title

Tibetan: ༄༅།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།

Wylie: @#/'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa/

Short Title(s)

Author

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ - mkhyen brtse'i dbang po

Topic Information

khrid sna tshogs - Instruction manual

Publication Information

Additional Information

Commentaries

Translations

Notes

Notes on the text

Notes on associated persons

Cataloging data

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1:༄༅།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
@#/'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i gzhung 'grel snying po bsdus pa/
  • Left side print: མ གཞུང་ གཅིག་ འགྲེལ་
ma gzhung gcig 'grel
  • Right side print: 525

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: མ གཞུང་ (གྲངས་ཀ་) འགྲེལ་
Left: ma gzhungs (tibfolio#) 'grel
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཁྲིད་ཕྲན་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod khrid phran skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ།
Left: sems nyid ngal gso/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 016 (མ་)

Text # in volume: 026

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 525-552

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 14b7

Total # of pages (Western): 28

Total # of pages (Tibetan): 14

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་སྤང་བ་པ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པའི་དགོངས་པ་རང་བཟོའི་རྙོགས་མས་མ་བསླད་པར་མདོར་བསྡུད་ཏེ་བྲིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅིག། ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang mang du thos pa'i bya bral spang ba pa 'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gzhung 'grel snying pa'i dgongs pa rang bzo'i rnyogs mas ma bslad par mdor bsdud te brin bris su bgyis pa dge legs 'phel bar gyur cig/_//

Author: mkhyen brtse'i dbang po

Translator:

Scribe: