Tibetan:དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་ ་ ་ ་

From gDams Ngag mDzod
Jump to: navigation, search

Cataloging data for this text

Full Title

Tibetan: ༄༎ དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ༎
Wylie: @//_dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po bzhugs so//

Tibetan text

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.ཤོག་ལྷེ་༡དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་བོབཞུགས་སོ། །


ཤོག་ལྷེ་༢རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གུ་ཧྱ་ཨ་ཙིཏྟཱ་པ་ནི་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ཁཎྜ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་ཅེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། ལུང་གི་ཕྱི་མོ། །གསང་བའི་སྤྱི་མཛོད། མན་ངག་གི་ལྡེའུ་མིག །སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་རྩ་བ། དྲི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཐིག་པ་ལྟ་བུའི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ་རྒྱུད་ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པ་ལས། ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ལམ་ལྔ་བསྟན་པའི་ལེའུ་ཟུར་དུ་ཕྱུང་པ་བའདི་ལ་དོན་རྣམ་པ་གསུམ། མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་པ། ལེའུའི་ལེའུསྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ་དང་། དེ་ནས་འདུས་པའི་འཁོར་གྱིས་ལམ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་དུང་ཤུལ་ལྟ་བུའི་ལམ་དེ་གང་ལགས། ཞེས་གསོལ་པ་བདང་། སྟོན་པས་ལན་གསུངས་པའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པབ། གསང་སྔགས་ཟབ་མོ་བདེ་བའི་ལམ་རྙེད་ནས། །སྡུག་བསྔལ་ལམ་ལ་མངོན་པར་དད་པ་སྤོངས། །ལམ་རབ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་ལམ་རྙེད་ནས། །བདེ་བའི་ལམ་ལ་ཆགས་དང་འཛིན་པ་སྤོངས། །རང་སེམས་བླ་མར་རྟོགས་པའི་ལམ་རྙེད་ནས། །འབད་དང་རྩོལ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་བྱ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་བདང་། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སླར་ཡང་འཁོར་གྱིས་དྲིས་པ་དང་། ཡང་རྗེ་བཙུན་གསང་བའི་བདག་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

ཤོག་ལྷེ་༣ཀྱི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། གསང་སྔགས་ཟབ་མོའ་ལམ་ནི་གང་ལགས། ལམ་རབ་བླ་མའི་ལམ་ནི་གང་ལགས། རྟོགས་པ་དོན་གྱི་ལམ་ནི་གང་ལགས། །ཞེས་ཞུས་པ་དང་། དེ་ལ་སྟོན་པས་ལན་རྒྱས་པར་གསུངས་པའོ། །འདི་ལ་གསུམ། དབང་པོ་བོཐ་མ་དབང་བཞིས་ལམ་བགྲོད་པ་གསང་སྔགས་ཟབ་མོའ་ལམ། དབང་པོ་བོའབྲིང་པོ་བོམོས་གུས་ཀྱིས་ལམ་ལྔ་བགྲོད་པ། ལམ་རབ་བླ་མའི་ལམ། དབང་པོ་བོརབ་གཉུག་མ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་འབྲས་བུ་ལ་སྦྱོར་བ་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། ལམ་གྱི་ཡན་ལག་གོ །སྔོན་འགྲོ་ལ་གཉིས། སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོ་དང་། བཀའ་སྩལ་པབ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁྱེད་རྣམས་ང་ལ་ཉོན། ༈ བླ་མ་མཉེས་ཤིང་རང་གི་རྒྱུད་སྨིན་ནས། བྱེ་བྲག་གི་སྔོན་འགྲོའོ། །དབེན་པའི་གནས་སུ་ལུས་ངག་བྱ་བ་བསྐྱུང་། །བདེ་བའི་སྟན་ལ་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ནས་ནི། །བླ་མ་རྣམས་དང་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པའི་རྗེས། དངོས་གཞི་ལ་བཞི། བུམ་དབང་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལམ། །ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་བསྡུས་རྫོགས་པར་བསྒོམ། །མཆོད་དང་བསྟོད་དང་བཟླས་པ་ཚར་བ་དང་། གསང་དབང་རླུང་དང་གཏུམ་མོའ་ལམ། །ལུས་ཀྱི་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞི། །རླུང་གིས་སྦར་ལ་གཏུམ་མོའ་མེ་ཡིས་བསྲོ། ཁམས་ལྔའི་དྭངས་མ་དབུ་མའི་ནང་དུ་བླུགས། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མགྱོགས་བྱེད་ཕོ་ཉའི་ལམ། །མཚན་ལྡན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྙེད་ན་ཡང་། །བདེ་བའི་འཁོར་ལོས་ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་གཞུག །བཞི་པ་ཕྱག་

ཤོག་ལྷེ་༤རྒྱ་ཆེན་པོའ་ལམ། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟ་ཞིང་། །ངང་དུ་ཀློད་ལ་རྟོག་པའི་རྩ་གདར་བཅད། ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ལ་དྲུག །སྒྱུ་ལུས། སྒྱུ་མའི་ལུས་བསྒོམ། འཕོ་བ། རླུང་ལམ་འཕོ་བ་སྦྱངས། གྲོང་འཇུག །རྣམ་ཤེས་གྲོང་འཇུག །འོད་གསལ་འོད་གསལ་བཟུང་བ་དང་། རྨི་ལམ་རྨི་ལམ་གདམས་པ་བར་དོའ་གདམས་པའོ་། །བར་དོའ་གྲོང་ཁྱེར་གཞོམ། ཞར་བྱུང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་བྱེད་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། །འདི་དག་ཀུན་ལ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཤིས། ༈ གཉིས་པ་དབང་པོ་བོའབྲིང་པོའ་བོའལམ་ལ་གསུམ། བྱ་བ་གཞི། བྱེད་པ་རྐྱེན། བྱ་བྲལ་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དབང་བསྐུར་བ་སྟོན་དུ་འགྲོ་བས་རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བྱ་བ་དང་། ལམ་རབ་ཟབ་མོ་བླ་མའི་ལམ་ཞུགས་ནས། །དྲིན་ཅན་མཉེས་བྱས་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ཞུ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་རང་ས་དྲུག་མཉམས་པར་བསྲུང་བའོ། །དབེན་པའི་གནས་སུ་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་བྱ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ཆིངས་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། རྗེས་གནང་ལུང་གི་ཁྱད་པར་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྤྱིར་ལྔ། ཚོགས་ལམ་བློ་སྦྱོང་། སྦྱོར་ལམ་དཀའ་ཐུབ། མཐོང་ལམ་རྗེས་བཅད་གསོལ་བ་ལྷ་ལ་མི་གདབ། དངོས་གྲུབ་འདྲེ་ལ་མི་ཞུ། ཕོ་སྒོ་ཚེ་འདིར་མི་འབྱུང་། སྣ་དག་མི་ལ་མི་གཏད། །གསང་བ་མཆུ་སྒོར་མི་འདོན། གོས་ངན་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་ལ་མི་ཕྱར་བའོ། །སྒོམ་ལམ་རོ་སྙོམས། མཐར་ལམ་བྱ་བྲལ་ལོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ལམ་གྱི་ཆིངས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་ཏེ། སྦྱོར་བ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད། དངོས་གཞི་རྒྱུད་ལ་བསྐུར་ལུགས། རྗེས་ལམ་གྱི་ཚར་ཚད་བསླབ་བྱ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། །སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་མཆོད་བསྔོ་སྨོན་ལམ་གདབ། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གྲགས་པ་སྒྲའི་བརྗོད་ཚུལ་ཡི་གེའི་ལམ་ཁྱེར། །ཨཀྵ་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྣང་གྲགས་དྲན། །རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་སྦྱང་ཞིང་རང་ལ་བསྟིམ། དབང་བཞིའི་དམིགས་པའི་ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་བཞི་བསྒོམས་པས། གནས་བཞིའི་ཡི་གེ་རིམ་པར་གསལ་གདབ་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ། །རྩ་བ་ངོ་

ཤོག་ལྷེ་༥སྤྲོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མཉམ་རྗེས་ཀྱི་ལག་ལེན། སེམས་ལ་བལྟ་ཞིང་ལྟ་སྟངས་བསྒྱུར་ནས་ཀྱང་། །རྟོག་པའི་རྩད་བཅད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་བལྟ། གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཚར་ཚད་བསླབ་བྱ་དང་བཅས་པ་ནི་ཁྲིད་ཡིག་སོགས་ལས་ཤེས། རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ། རྗེས་གནང་ལུང་གི་ཁྱད་པར་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་བཅུ། རྩ་བ་དབང་བཞི་ལམ་ཁྱེར་གྱི་བསྙེན་པ། གསང་བའི་སྙིང་པོ་བོབླ་མ་སྒྲུབ་པའི་སྔགས། །ས་ཡ་གཅིག་གིས་རིག་འཛིན་གནས་སུ་སྐྱོལ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ དབང་བཞི་ལམ་ཁྱེར་མཆོག་གི་སྙིང་པོ་བོའདི། །ཆོས་རྒྱལ་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་སྔགས་ཡིན་པས། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབུ་དང་ཞབས་སུ་དབང་། །ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཡི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད། ཚོགས་ལམ་གྱི་བསྙེན་པ། །གུ་རུ་སི་ཏི་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །ཚོགས་ལམ་གཅོད་པ་བསྙེན་པའི་སྙིང་པོ་བོའདི། །བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་སྔགས་ཡིན་པས། །བླ་མའི་ཐུགས་དགོངས་རྒྱ་མཚོའ་ཆུ་ལ་འཐུང་། སྦྱོར་ལམ་གྱི་བསྙེན་པ། །སི་ཏི་ཕ་ལ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །སྦྱོར་ལམ་གཅོད་པ་ཉེ་བའི་སྙིང་པོ་བོའདི། །དྲང་སྲོང་མཆོད་སྡོང་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཡིན་པས། །ལམ་གྱི་རྟགས་དང་ཡོན་ཏན་དཔག་མེད་འཕེལ། མཐོང་ལམ་གྱི་བསྙེན་པ། །ཛི་ན་མི་ཏྲ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །མཐོང་ལམ་གཅོད་པ་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་བོའདི། །བྲམ་ཟེ་གཙང་མཁྲུས་ཁྲུསཀྱི་སྔགས་ཡིན་པས། །བློ་མཐར་དྲི་མ་ལྡན་པའི་རྙོགས་པ་སྤངས། སྒོམ་ལམ་གྱི་བསྙེན་པ། །པྲ་མན་ཡེ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །སྒོམ་ལམ་གཅོད་པ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའ་སྔགས། །ཁྱིམ་བདག་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པའི་སྙིང་པོ་བོའདིས། །རོ་མཉམ་ཆེན་པོ་རྟེན་པའི་རྟོག་པ་སྤངས། མཐར་ལམ་གྱི་བསྙེན་པ། །བྷུ་ཧུ་ཀུ་རུ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །མཐར་ལམ་གཅོད་པ་སྦྱོར་བའི་སྙིང་པོ་འདི། །དེད་དཔོན་ནོར་བུ་ལེན་པའི་སྔགས་ཡིན་པས། །རང་གཞན་ཐམས་ཅད་

ཤོག་ལྷེ་༦མྱུར་དུ་འཚོ་བར་བྱེད། སྤོག་ཆོག་གི་བསྙེན་པ། ཧྱ་བ་ཏད་ཏེ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་སྤོག་ཆོག་སྙིང་པོ་བོའདི། །ཨུ་པ་དེ་ཤ་གསལ་བྱེད་སྔགས་ཡིན་པས། །རིག་པ་དྭངས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་འཆར། བོགས་འདོན་གྱི་བསྙེན་པ། །ཨེ་ཝཾ་མ་ཡ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་སྒོ་བཞིའི་སྙིང་པོ་བོའདི། །རྒྱལ་ཆེན་བཞི་དང་གླིང་བཞིའི་སྔགས་ཡིན་པས། །དཔལ་གྱི་བེའུའི་བེའུགསང་མཛོད་བརྡོལ་བར་བྱེད། གེགས་སེལ་གྱི་བསྙེན་པ། མཾ་ཁ་ལ་ཝོ་ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་བཞི། །ཐབས་ཀྱི་སྒོ་འདྲེན་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་ཡིན་པས། །མཚམས་ཀྱི་གྲུ་འདོན་ལམ་ལྔའི་བར་ཆད་སེལ། །འདོད་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་བོཡིན། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བསྙེན་པའོ། །པ་ཙ་ན་པི་ཀ་ར་ཡིག་འབྲུ་དྲུག །ལམ་གྱི་སྲོག་འཛིན་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲུབ་པའི་གཞི། །ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མའི་སྔགས་ཡིན་པས། །སྒྲུབ་པའི་གདན་ས་བཟང་པོ་བོནོན་པར་བྱེད། གསུམ་པ་བྱ་བྲལ་འབྲས་བུའི་རྣལ་འབྱོར་རང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐུ་བཞི་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་སྟེ་ཤུགས་ལས་བསྟན་ཏོ། ༈ །གསུམ་པ་དབང་པོ་བོརབ་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་ལམ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་དང་། བསོད་ནམས་བསགས་པའི་མི་མཆོག་དད་པ་ཅན། གང་བསྒྲུབ་པའི་ལམ་མོ། །འདི་ལ་བཞི། ངེས་འབྱུང་དང་། །སྐྱོ་བའི་སེམས་ཀྱིས་བརྩོན་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས། མོས་གུས་དང་། །མོས་པའི་བྱིན་རླབས་སངས་རྒྱས་དངོས་དང་མཇལ། བྱང་སེམས་དང་། །བྱང་སེམས་བརྟན་པོས་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། དམ་ཚིག་གི་ལམ་མོ། །ངེས་པའི་བློ་ལྡན་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བསྒྲུབ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བཞི། ཤེས་རབ་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་པ། །རྩ་བའི་ཤེས་རབ་རང་གི་སེམས་ལ་བལྟ། ཐབས་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ། །ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བའི་རྟོགས་པ་གོང་དུ་སྤོར། གེགས་

ཤོག་ལྷེ་༧སེལ་དང་བོགས་སྤྱོད་པས་འདོན་པའོ། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཡིན་པར་ངས་ལུང་སྟོན། ཚེ་གཅིག་གི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་ལོ། །ངོ་བོ་ཤེས་རབ་རྟོགས་པའི་ལམ་པོ་ཆེ། གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ལམ་གྱི་ཚར་ཚད་བསྟན་པ་དང་། །མ་འགགས་རྟོགས་དང་ཡོན་ཏན་བགྲོད་པའི་ཤུལ། དེ་ལ་བསྔགས་པ་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །སྔགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསེབ་ལམ་ངོ་མཚར་ཅན། །ལམ་ཟབ་བླ་མའི་ཁྱད་ཆོས་མ་ནོར་བས། །ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་ཕན་པར་ངས་ལུང་སྟོན། །ཞེས་གསུངས་ནས་གསང་བའི་བདག་པོ་ལ་གཟིགས་སོ། །གསུམ་པ་ལེའུའི་སྐབས་བསྡུ་བ་ནི། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ་རྒྱུད་ལས། ཉམས་སུ་བླངས་པའི་ལམ་ལྔ་བསྟན་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་པའོ། ༈ །ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་དབང་དང་དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་འདི་ལ་གསུམ། ཞུས་པ་དང་། ལན་དང་། ལེའུའི་ལེའུསྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་གསང་བའི་བདག་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལས་དང་སྐལ་པར་བརལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་དང་དམ་ཚིག་སྲུང་མཚམས་རྒྱས་པར་བཤད་དུ་གསོལ། པ་དང་། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གླེང་གཞིས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། བྱ་ངང་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུད་དེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་འགྲམ་དུ་བར་སྣང་ལ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཛད་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ལན་དངོས་སོ། །འདི་ལ་བཞི། གསང་སྔགས་ཐུན་མོང་བའི་དབང་བསྐུར་ལུགས་བསྟན་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་འཁོར་རྣམས་ང་ལ་ཉོན། །ཕྱི་རབས་སྐལ་ལྡན་རིམ་གྱིས་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར། །དཀྱིལ་འཁོར་དོན་གྱི་གླེགས་བམ་དབང་གསུམ་བཤད། །སྣོད་བཅུད་ལྡན་པའི་དཔོན་སློབ་ཚོགས་པ་དང་། །གཞུང་དང་མཐུན་པའི་གནས་སུ་ཡོ་བྱད་བསགས། །བསྙེན་པ་ཐེམ་ནས་དུས་བཟང་སྔ་དྲོ་ལ། །

ཤོག་ལྷེ་༨ས་ཆོག་ཐིག་ཚོན་དང་ནི་སྟ་གོན་བྱ། །ཕྱི་ནས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་བར་ཆད་དྲི། །སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ལ་སློབ་མ་ནང་དུ་གཞུགཞུགས །ནང་པར་བརདཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བའི་རིམ་པ་ཡང་། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཕོ་བྲང་པདྨ་སྟེ། །སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་ལོ་འབར་བ་ཡིན། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་ཕོ་བྲང་ལིང་ཚེར་བྱས། །ཆོས་འབྱུང་ཆེ་ཆུང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་རྒྱུད། །གྲུ་ཆད་ཕྱིན་ཆད་དབྱེར་མེད་མཛེས་པར་བྲི། །མཚན་ལྡན་བུམ་པ་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས་སུ་དགོད། །དཀྱིལ་འཁོར་རྫས་དང་མཆོད་ཚོགས་བཟང་པོ་བཤམས། །བདུན་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་བྱས་ནས་སུ། །ལྟ་སྟངས་བྱ་ཞིང་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ། །དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡིན་ལྷ་དེ་སྤྱན་དྲངས་ལ། །མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཕབ་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །སློབ་མས་ཡོན་ཕུལ་དེ་ནས་གསོལ་བ་གདབ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཤར་དུ་བུམ་པའི་དབང་བདུན་བསྐུར། །ཏིང་འཛིན་སྔགས་དང་ཆོ་ག་ཅི་རིགས་ཡིན། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷོ་རུ་གསང་བའི་དབང་གཅིག་བསྐུར། །དངོས་དང་དངོས་མིན་ཏིང་འཛིན་གང་མོས་ཡིན། །དཀྱིལ་འཁོར་ནུབ་ཏུ་གསང་བའི་དབང་གཅིག་བསྐུར། །ཏིང་འཛིན་བརྡ་དང་རྫས་དབང་གང་འཛོམ་ཡིན། །དཀྱིལ་འཁོར་བྱང་དུ་བཞི་པའི་དབང་གཉིས་བསྐུར། །འདི་ཡི་ངོ་སྤྲོད་རྗེས་དང་རང་ཁ་གཉིས། །བརྡ་བརྔདབང་རྗེས་དང་ཁྱད་པར་བ་དག་གསུམ། །བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་ཅིང་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་དང་། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཚོགས་ཀྱིས་མཉེས་པར་བྱ། །ཆོས་སྐྱོང་ཞིང་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་འབུལ། །ལྷག་མས་འབྱུང་པོ་བོརྣམས་དང་བྲན་རྣམས་མཆོད། །དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུས་ལ་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་གདབ། །ལྷ་དང་བླ་མ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། །གསང་བའི་སྙིང་པོ་བོགཅིག་

ཤོག་ལྷེ་༩གིས་དོན་རྣམས་འགྲུབ། ༈ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་དབང་བསྐུར་ལུགས་བསྟན་པ་དང་། ༀ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ། མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན། །ཆོས་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ཡང་། །དབེན་པའི་གནས་སུ་བརྐྱང་ནུལ་ནུདབྱས་ནས་ཀྱང་། །དུར་ཁྲོད་ས་གཞིའི་སྟེང་དུ་གླེགས་བམ་བཤམ། །རི་མོ་གཟུགས་ཀྱི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་བྲི། །མཚན་ལྡན་བྷནྡྷ་བདུད་རྩིས་བཀང་ནས་ཀྱང་། །གླེགས་བམ་དབུས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་བཀོད། །ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་རྩ་བའི་ཡི་གེ་རྣམས། །རིན་ཆེན་འབར་བའི་གདན་ལ་རིམ་པས་བཀོད། །དུར་ཁྲོད་རྫས་དང་མཆོད་པའི་རྫས་རྣམས་ཀུན། །ཐ་དད་མེད་པ་ཐ་མ་བསྐོར་ནས་ཀྱང་། །ཚོགས་དང་གཏོར་མ་བཟང་པོ་བོབཤམ་པར་བྱ། །དེ་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་བཅས་པ་གདན་དྲངས་ལ། །ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མོས་པ་ཡིས། །མཆོད་དང་བསྟོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བྱ། །ཚོགས་དང་གཏོར་མའི་བྱིན་རླབས་བྱས་ནས་སུ། །རྡོ་རྗེ་བཟླས་པ་ལམ་ལྔའི་བསྙེན་པ་ཕུལ། །དེ་ནས་སློབ་མས་དགའ་ཞིང་གུས་པའི་བློས། །གསེར་གཡུ་རྟ་དང་གང་པོ་བོལ་སོགས་ཕུལ། །རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་མཎྜལ་ཕྱིས་ནས་ནི། །ཕྱག་འཚལ་མེ་ཏོག་དོར་ཞིང་གསོལ་བ་གདབ། །བླ་མས་ཆོས་བཤད་སློབ་མའི་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད། །བརྒྱུད་པའི་བཤར་གདབ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་བྱ། །དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན། །དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་གནད། །རིན་ཆེན་གླེགས་བམ་བུམ་པའི་དབང་བཞི་བསྐུར། །བརྟན་པར་བྱེད་པ་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་བཀྲུ། །ཐོད་པའི་བདུད་རྩིས་གསང་བའི་དབང་བཞི་བསྐུར། །བརྟན་པར་བྱེད་པ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ངོ་སྤྲོད་ཟབ་

ཤོག་ལྷེ་༡༠པོས་གསུམ་པའི་དབང་བཞི་བསྐུར། །བརྟན་པར་བྱེད་པ་བར་ལ་གོ་བ་བླངས། །སྔགས་ཀྱིས་ལུང་ནོད་ཚིག་གིས་དབང་བཞི་བསྐུར། །བརྟན་པར་བྱེད་པ་བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ། །འཇུག་པའི་བསྲུང་བྱ་དོན་གྱི་གདམས་པ་གསུམ། །རྣལ་འབྱོར་རང་ས་གསུམ་པོ་བསྲུང་དུ་གཞུག །དྲིན་ཕྱག་བླངས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །བཀའ་སྲུང་མཉེས་པར་བྱ་ཕྱིར་གཏོར་མ་འབུལ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིས་འབྱུང་པོ་བོཚིམ་པར་བྱ། །བཀྲ་ཤིས་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཀྱང་། །ཚེ་འདི་བློས་བཏང་བླ་མའི་ཐད་དུ་འཁོར། ༈ །རྩ་བ་རིག་པའི་དབང་བསྐུར་ལུགས་བསྟན་པ་དར། །སྟོན་པའི་ཞབས་ལ་བཏུད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་ཆོག་ལ་སོགས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོ་ག་ཡིན། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་གནད་དུ་ཕོག །སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་ལུས་ཀྱི་དངོས་འཛིན་ཞིག །རྩ་བྲལ་རླུང་ཟིན་ཁམས་ཀྱང་འདུ་བར་བྱེད། །བདེན་པ་དྲོད་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་ལམ་དུ་འགྱུར། །ཟུང་འཇུག་རྟོགས་པ་རང་རིག་ཁོང་ནས་སད། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་དབང་བཞི་སེམས་ལ་རྫོགས། །བླ་མ་མཉེས་མཛད་དེ་ཡིས་ཡི་དམ་འགྲུབ། །མཁའ་འགྲོ་འདུ་ཞིང་ཆོས་སྐྱོང་ཕྲིན་ལས་མཛད། །གཏོར་ཚོགས་མཆོད་པའི་རྒྱལ་པོས་བོསབླ་མ་མཆོད། ༈ །དམ་ཚིག་བསྲུང་མཚམས་བསྟན་པའོ། །གཞན་དུ་བཤད་པའི་གདམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །མཁས་པའི་དོན་དུ་གསལ་བར་བསྟན་མོད་ཀྱིས། །བཙུན་པར་འདོད་ན་རྣམ་སྨིན་སྡིག་ལ་འཛེམ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརྙས་པ་མི་བྱ་ཞིང་། །བླ་མ་མཆེད་གྲོགས་སྤྱི་བོའ་གཙུག་ཏུ་བླངས། །སེམས་ཀྱིས་གཡོ་སྒྱུ་ཞེ་འདོད་སྤངས་པ་དང་། །དོན་མེད་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ལ། །དམ་ཚིག་གཙང་ཞེས་ཕྱི་རབས་རྣམས་ལ་སྨྲ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །གསུམ་པ་ ཤོག་ལྷེ་༡༡ལེའུའི་ལེའུསྐབས་བསྡུ་བ་ནི། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ་རྒྱུད་ལས། དབང་གི་རིམ་པ་དམ་ཚིག་དང་བཅས་པའི་ལེའུ་སྟེ་བཅུ་བདུན་པའོ།། །།ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ་སྙིང་པོ་བོདོན་གྱི་མན་ངག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་བཞི་ལ་གདམ་པ་འདི་ལ་དོན་གསུམ། །ཞུས་པ་དང་། ལན་དང་། ལེའུའི་ལེའུསྐབས་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་འདུས་པའི་འཁོར་གྱིས་གུས་པའི་ཐལ་མོ་སྙིང་ག་དང་སྤྱི་བོར་སྦྱར་ཞིང་གདུང་བའི་ཤུགས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །ཀྱཻ་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །སྣ་ཚོགས་ཐེག་པའི་དོན་རྣམས་རབ་གསུངས་པ། །རྩོལ་མེད་དོན་གྱི་མཐར་ཐུག་ལམ་མཆོག་དེ། །འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་གསུངས། །ཞེས་གསོལ་བ་དང་། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གླེང་གཞིས་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་། ལན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་སྐུ་དྲང་པོར་བོརབསྲངས་ཤིང་། །ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་འདུས་པའི་འཁོར་ལ་དགོངས་ཏེ། སྤྱན་ནམ་མཁའ་ལ་གཟིགས་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གཡོས་ཤིང་། སྟོང་གསུམ་ཐམས་ཅད་འོད་ཀྱིས་གང་བར་བྱུར་བྱུངནས། བར་སྣང་ལ་སྒྲ་འདི་སྐད་ཅེས་གྲགས་ཏེ། ལན་དངོས་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་གསུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་བཞི། །ཐ་དད་མེད་པར་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་ཀྱང་། །མི་རྩོལ་རང་གྲོལ་ཤེས་ན་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །སྙིང་པོ་བོདོན་གྱི་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། །ཞེས་གྲགས་པ་ལ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་ཏེ། དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལ་ལྔ། ལྟ་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དག །དེ་ནས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་ཕྱི་རབས་ཀྱི་དོན་དུ་གསོལ་པ། ཀྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྟ་བའི་རིམ་པ་ནི་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པབ། དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལས། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ ཤོག་ལྷེ་༡༢གཉིས་སུ་མིང་དུ་བཏགས། །དོན་དམ་ཀུན་རྫོབ་གཉིས་ཀྱི་རིམ་པ་ལས། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རི་མོ་དུ་མ་ཤར། །སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ། །རང་གར་སྤྱོད་པ་སྐྱེ་བོ་འཁྲུལ་པའི་བའིངོ་། །ཡོད་མེད་རྟོག་དཔྱོད་མུ་སྟེགས་འཁྲུལ་པའི་བའིབློ། །དངོས་པོར་འཛིན་པ་ཉན་ཐོས་དམན་པའི་རིགས། །གཉིས་འཛིན་རང་རྒྱལ་ས་མི་ཟིན་པ་སྟེ། །བདེན་འདོད་རྫུན་འདོད་སེམས་ཙམ་འདོད་པས་བཅིངས། །སྒྱུ་མར་ཁས་ལེན་དབུ་མས་སྐྱོན་མི་སྤངས། །ཁས་ལེན་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྟོག་གེ་པ། །ལྟ་རུ་འཛིན་པ་འདྲེ་ཡི་ལྟ་བ་ཡིན། །གསལ་བར་འཛིན་པ་གཏི་མུག་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཉོན་མོངས་བདེ་བར་འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ། །སྙིང་པོའ་བོའདོན་ལ་ཚིག་གི་ལྟ་བ་མེད། །བརྗོད་བྲལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི། །ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་དག་པའི་ལག་རྗེས་དང་། །རྟོགས་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཁོ་ན་ལས། །ཐབས་གཞན་བསྟེན་པ་རྨོངས་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་བདང་། སྒོམ་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྒོམ་པའི་རིམ་པ་ནི་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པབ། སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ངང་གི་ཡིད་ལས་སྐྱེས། །ལུས་དང་སེམས་དང་ཡུལ་དང་སྣང་བ་ཀུན། །རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཚུལ་དེའི་མདངས་རྣམས་ལས། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་དང་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །བསྒོམ་དུ་མེད་པའི་བསྒོམ་པ་ཆེན་པོ་འདི། །རྟོགས་པར་གྱུར་ན་ཅི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་མཆི། །བློ་སྒོམ་རྟོག་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཤ་ཐང་ཆད། །རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་སྒོམ་པ་ཐབས་ལ་མཁས། །དངོས་པོར་བསྒོམ་པས་ཉོན་མོངས་མི་སྤང་སྟེ། །དངོས་མེད་བསྒོམ་པས་ཇི་ལྟར་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །གཉིས་འཛིན་བསྒོམ་པས་ཐེ་ཚོམ་དོན་མི་འགྲུབ། །གཉིས་མེད་དོན་ལ་ཅི་ཡང་བསྒོམ་དུ་མེད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་སྟོང་ཉིད་ལ། །བལྟ་ཞིང་ཀློད་དེ་རང་སར་བཞག་ནས་ཀྱང་། །

ཤོག་ལྷེ་༡༣ལྟ་སྟངས་བསྒྱུར་ཞིང་རིག་པ་དྭངས་སུ་གཞུག །ལུས་ངག་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་བྱ། །བསམ་དུ་མེད་པ་རྟོགས་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། །བརྗོད་དུ་མེད་པ་ཐུགས་རྗེའི་ཉི་མ་ཤར། །ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བ་ངེས་ཤེས་ཆེན་པོ་འདི། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་རང་རིག་ཁོང་ནས་སད་ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་བདང་། ཉམས་མྱོང་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་གསོལ་པབ། ཉམས་དང་མྱོང་བའི་རིམ་པ་ནི་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པབ། །མཐོང་དུ་མེད་པའི་རང་སེམས་དངོས་མེད་འདི། །བལྟ་རུ་མེད་པར་བླ་མས་ངོ་སྤྲད་པས། །བསྒོམ་དུ་མེད་པར་ཡུན་དུ་བསྒོམ་པའི་ཚེ། །སྨྲ་རུ་མེད་པའི་གླེང་གཞི་མང་དུ་འབྱུང་། །རྟོགས་དང་ལྡན་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་། །སྔོན་ནས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ལས་འཕྲོ་ཡིས། །ཉམས་མྱོང་རིག་པ་དྭངས་པའི་སྣང་ངོ་ལ། །ཉམས་སྣང་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པར་ངས་ལུང་སྟོན། །རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པའི་རྟོགས་པ་དེ། །ཉོན་མོངས་དབྱིངས་སུ་དྭངས་པའི་རྗེས་ཐོབ་པ། །དྭངས་མེད་རྟོགས་པ་མ་འགགས་དྲན་པ་གསལ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཞེས་ནི་དེ་ལ་བྱ། །སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་གསལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། །རིག་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པོ་བོའདུ་འཕྲོ་བྱེད། །བདག་གཞན་དོན་གྲུབ་དག་པའི་མཚན་དཔེ་ཅན། །ཡོན་ཏན་ཐུག་མེད་འཆར་ཞེས་ངས་ལུང་སྟོན། །སྐྱོན་དག་ཡོན་ཏན་ཤར་བའི་ས་ལམ་ལས། །ཐེ་ཚོམ་བྲལ་བའི་ངེས་ཤེས་སོ་མ་རེས། །ཉམས་དང་མྱོང་བའི་རིམ་པ་མ་འགགས་པས། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ལ་ས་ཞེས་བྱ་བར་བཤད། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་བདང་། སྤྱོད་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་གསོལ་པབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྤྱོད་པའི་རིམ་པ་ནི་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པབ། ཤེས་བྱ་གཉིས་ཀྱི་རི་མོ་ཡུལ་སེམས་གཉིས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་ལས། །རྒྱུ་འབྲས་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་ཕྱག་ལེན་

ཤོག་ལྷེ་༡༤ཀུན། །རང་གཞན་གནོད་པ་སྤོང་བ་སྤྱོད་པ་ཡིན། །ཀུན་གཞི་ཡིད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བོབྱང་སེམས་གཉིས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཀུན། །བསླབ་པའི་ཕྱོགས་ལ་འབད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །རང་གཞན་བདེ་བས་སྒྲུབ་པ་སྤྱོད་པ་ཡིན། །ཚད་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བ་ཡིས། །སྨིན་པའི་དབང་ཐོབ་གྲོལ་བའི་ལམ་རྣམས་ལ། །སེམས་ཅན་དོན་ཕྱིར་ནན་ཏན་མཆོག་བསྐྱེད་ནས། །ནུས་པ་འདོད་པ་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡིན། །ལྟ་བ་དག་པར་བྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །ཏིང་འཛིན་ཡེངས་པ་མེད་པའི་ཉམས་མྱོང་གིས། །སྣ་ཚོགས་གྲོགས་སུ་ཁྱེར་ནས་སྣང་ལམ་སྦྱང་། །ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་སོང་ན་སྤྱོད་པ་ཡིན། །གསང་སྤྱོད་རིག་སྤྱོད་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྤྱོད་པ་ཀུན། །ལྟ་སྒོམ་གནས་སུ་སྐྱེལ་བའི་གདམས་པ་སྟེ། །ཚུལ་དང་མཐུན་ན་འབྲས་བུ་དུས་སུ་སྨིན། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་བདང་། འབྲས་བུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པའོ། །ཡང་གསོལ་པ། །འབྲས་བུའི་རིམ་པ་ནི་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པབ། །སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་ངོ་བོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མེས་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །རང་གཞན་རྣམ་དག་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་སྐུ། །ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་ཁྲག་འཐུང་ཧེ་རུ་ཀ །ཆགས་པའི་འདམ་གྱིས་མ་གོས་བདག་མེད་ཡུམ། །སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཐུགས་རྗེ་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་སྤྲུལ་པའི་བའིསྐུ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་བླ་མ་ཐུབ་པའི་གཙོ། །བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གཟུག །གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཛུད། །དག་པའི་སྣང་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་སྐུ། །མ་འགགས་

ཤོག་ལྷེ་༡༥རྣམ་དག་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་ལྷ། །གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་ཅིང་། །སྔགས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱུད་སྡེ་སྟོན་པར་མཛད། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་མཛེས་གྱུར་ཅིང་། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་པའི་སྙིང་པོ་བོཅན། །འགྲོ་བའི་བླ་མར་གྱུར་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡིན། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འདུས་པའི་འཁོར་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་། །རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་གྲོལ་བར་མཛད་ནས། ཕྱི་མའི་དུས་སུ་རིམ་པས་སྟོན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་བྱེད་པར་ལུང་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ལེའུའི་ལེའུསྐབས་བསྡུ་བ་ནི། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ་རྒྱུད་ལས། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་འབྲས་བུ་བཞི་ལ་གདམས་པའི་ལེའུ་སྟེ་ཉེར་གསུམ་པའོ། །དེ་ལྟར་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་ངག །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་སྒྲུབ་བརྒྱུད་དོན་གྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའ་ལམ་སྲོལ་འདི་ལ་བརྒྱུད་པ་སྔ་བར་ཕྱི་མ་གསུམ་ལས་བྱུང་བའི་གཞུང་དང་། གདམས་ངག་གི་ལམ་སྲོལ་མཐའ་ཡས་ཤིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་མཆིས་ནའང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་བནི་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའ་རྒྱུད་འདི་ཡིན་ལ་འདི་ལའང་ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིར་ཡོད་པ་ལས་སྙིང་པོར་བོརགྱུར་པ་ནི། དབང་པོ་རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལམ་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་བསྟན་པ་ལེའུ་ལྔ་བཅུ་པ་ལམ་ལྔའི་ལེའུ་དང་། ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་དགོས་པས་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་དབང་དང་དམ་ཚིག་གི་ལེའུ་དང་། དབང་ཐོབ་ཅིང་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ལྟ་སྒོམ་ཉམས་མྱོང་སྤྱོད་པ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སུ་འདུ་བས། ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་འབྲས་བུ་བཞིས་གདམས་པ་སྟེ། ལེའུ་གསུམ་པོ་འདི་ཡིན་པས་ན། སྔོན་གྱི་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་ལེའུ་གསུམ་ཕྱོགས་

ཤོག་ལྷེ་༡༦གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ཤིང་བསྡུས་དོན་རགས་པ་ཙམ་མཆན་དུ་གསལ་བར་བགྱིས་པ་སྟེ། ཞིབ་པར་ཞིག་པོ་ཉི་མ་སེང་གེ་དང་། སྙེ་མདོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་དང་ཁྲིད་ཡིག་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མང་དུ་ཐོས་པའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། ༈ །ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་མི་ཡི་སྐྱེས་མཆོག་མཐོང་ལམ་ཆེན་པོའ་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་དམ་པ་དེས། གྲུབ་ཐོབ་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་གདམས་གཞུང་གི་དོན་བསྡུས་པའོ། པ་རྣམས། །ལམ་སྐོར་ལྔར་བསྡུས་ཏེ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ་གཏད་པ་ཡིན་ནོ། །ལམ་སྐོར་དང་པོ། ཤེས་བྱའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེན་པ་གཉིས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་པས། གཉིས་འཛིན་གྱི་བློ་རང་སར་ཞིག་སྟེ། ཆོས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོའ་བོའགདམས་པ་ཡིན། ༡ ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་རོ་སྙོམས་པས། གཉིས་འཛིན་གྱི་བློ་རང་སར་ཞིག་སྟེ། ཆོས་རྣམས་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ཤེས་རབ་བཟང་པོའ་བོའགདམས་པ་ཡིན། རིག་པས་ཆོས་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་པས། ཆེད་འཛིན་བློའི་སྤུ་རིས་སུབ་ནས། འཁྲུལ་པའི་བའིཡིད་རང་གྲོལ་དུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། གདམས་པ་ཡིན། ༣་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ཉེས་སྤྱོད་བསྡོམས་པས། ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པས་གོས་དོན་མེད་དེ། གཉེན་པོ་སྟོབས་སུ་གྱུར་པ་བའདི་ནི། ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་བློ་སྦྱངས་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ལས་འཆར་བ་འདི་ནི། རཏྣ་ཨཱ་ཀཱ་ར་ཤཱནྟའི་གདམས་པ་ཡིན། ༥ སྒྲར་སྣང་དང་སྒྲ་

ཤོག་ལྷེ་༡༧འཛིན་གྱི་ཤེས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པས། རང་རྒྱུད་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ཞིག་སྟེ། །བདེན་མེད་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་མཚངས་རྟོགས་པ་འདི་ནི། བྲམ་ཟེ་ཤང་ཀུ་རའི་གདམས་པ་ཡིན། ༦ རིག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དངོས་འཛིན་གྱི་བློ་བཤིག་པས། སྤྲོས་བྲལ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་ཏེ། འཁོར་བའི་ཤེས་པ་མཐའ་བྲལ་དུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའ་བོའགདམས་པ་ཡིན། ༧ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་ལ་ཡིད་སྦྱངས་པས། །བསྟན་པ་གཅིག་ལ་རྫོགས་ཏེ། །དོན་གཉིས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བའདི་ནི། །ཤཱནྟ་དེ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༨་།སེམས་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་ངོས་བཟུང་ནས། །ཐབས་རྟེན་འབྲེལ་ལ་རྩལ་སྦྱངས་པས། །གཤིས་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་འདི་ནི། །ཨཱ་དེ་བའི་གདམས་པ་ཡིན། ༩ །སྐབས་བརྒྱད་རྩ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། ལམ་ལྔ་གདན་གཅིག་ལ་ཉམས་སུ་བླངས་པས། ས་བཅུ་དུས་གཅིག་ནོན་པ་འདི་ནི། །ཐོགས་མེད་ཞབས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༠ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྡུས་ནས། །སྟོང་པ་བཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྒོམས་པས། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བའདི་ནི། །གསེར་གླིང་པའི་བའིགདམས་པ་ཡིན། ༡༡ ལམ་སྐོར་གཉིས་པ། དག་སྣང་ལ་ཡིད་སྦྱངས་པས། །དངོས་འཛིན་གྱི་སྤུ་རིས་སུབས་ནས། །སྣང་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཆར་བ་འདི་ནི། །བུདྡྷ་གུ་ཧྱའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༢ །སྒྲ་དོན་ལ་ངག་སྦྱངས་པས། །ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི་ཆགས་སྡང་སུབས་ཏེ། །གྲགས་པ་སྔགས་སུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༣ །སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སེམས་སྦྱངས་པས། །རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྩ་བ་ཞིག་ནས། །འོད་གསལ་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པ་འདི་ནི། །གུ་དྷ་རི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༤ །ཐབས་ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་གྱིས་གནད་སྦྱངས་པས། འཁྲུལ་པའི་བའིརླུང་རང་མལ་

ཤོག་ལྷེ་༡༨དུ་བཅིངས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོགས་པ་བག་ལ་ཞ་བ་འདི་ནི། ཛ་བ་རི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༥ རྩ་གསུམ་རླུང་གིས་སྦྱོར་བས་བཀང་པསབས། སྤྲོས་བྲལ་དོན་གྱི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས། ཆོས་སྐུ་རྟེན་རང་གསལ་དུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༦ རྩ་བའི་རླུང་ལྔ་གཏོད་ལ་མནན་པས། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལས་སུ་རུང་སྟེ། ཡོན་ཏན་གྱི་འཆར་སྒོ་དུ་མ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ཀརྨ་བཛྲའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༧ རླུང་འབྱུང་འཇུག་གནས་གསུམ་ལ། ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་བཟླས་པ་བྱས་པས། རིམ་ལྔ་གདན་གཅིག་ལ་རྫོགས་པ་འདི་ནི། ཀླུ་ཡི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༨ ཕྲ་རགས་ཀྱི་རླུང་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། སྲོག་རྩོལ་གྱི་རླུང་དུམ་བུར་བཅད། །རྗེས་ལ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ཨཱ་ནནྟའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༩ ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ཡུལ་ལ་རིག་པ་བསྒྱུར་བས། རླུང་དང་རྟོགས་པའི་འགྲོ་ལྡོག་བཅད་དེ། རྗེས་ལ་མ་བཅོས་པའི་རྟོགས་པ་འདི་ནི། བཱ་སུ་དྷཱ་རའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༠ ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་རིག་པ་བྱེའུ་འཕུར་དུ་དེད་པས། འཁྲུལ་པའི་བའིརླུང་གིས་ཀླགས་བཙལ་དུ་མེད་དེ། འོད་གསལ་འགྲོ་འོང་མེད་པར་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ཀྲིཥྞ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༡ རྩ་བ་མ་རིག་པའི་རླུང་བཅིངས་པས། ཡན་ལག་གི་རླུང་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཚུད་ནས། རྩོལ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རླུང་དུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། པདྨ་བཛྲའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༢ ལམ་སྐོར་གསུམ་པ། ཉམས་མྱོང་གི་སྣ་བདེ་བས་འདྲེན་པར་བྱེད་པས། གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟན་ནས། བདེ་གསལ་སྟོང་པའི་བའིཉམས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བར་བྱེད་པ་འདི་ནི། མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༣ རྟེན་དམན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་དཀའ་བས། མཚན་ལྡན་རིགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས། དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་

ཤོག་ལྷེ་༡༩བྱེད་པ་འདི་ནི། ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༤ རྒྱུད་མ་སྨིན་པའི་མི་ལ། ཡོན་ཏན་རྩི་མི་ཆགས་པས། ཐོག་མར་རྒྱུད་སྦྱང་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་འདི་ནི། ཌོམྦི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༥ ཐབས་ཀྱི། དམ་ཚིག་ཉམས་པར་གྱུར་ན། ཡོན་ཏན་གྱི་འཆར་སྒོ་འགགས་པས། གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་བརྟེན་པ་འདི་ནི། ནག་པོ་ཞབས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༦ འོག་སྒོ་སྟེང་གིས་འཆུན་པར་གྱུར་ན། བདུད་རྩི་རང་འགག་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན་པས། རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོའ་ཁ་འཆིང་བ་འདི་ནི། ལཱུ་ཧི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༨ འཁོར་ལོ་རང་གནས་སུ་གྲོལ་བས། དགའ་བ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ནས། སྤྲོས་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པར་རྟོགས་པ་འདི་ནི། བི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༩ བདེ་བ་དྲོད་ཀྱི་མེ་ཆེན་འབར་བས། ཁམས་ལྔའི་དྭངས་མ་ཞུ་ནས། འབྱུང་བའི་ཟག་པ་ཟད་པ་འདི་ནི། ཏཻ་ལོ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༠ བདེ་བའི་རོ་སྟོང་པར་བརའབར་བས། གསལ་བ་རང་ཤུགས་ལས་གྲུབ་སྟེ། མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་པ་འདི་ནི། ཀུ་ཀུ་རི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༡ རང་གསལ་མདངས་དང་ལྡན་པའི་ཉམས་ཀྱིས། ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་པ་བརང་སར་བཅོམ་ནས། རྟོགས་པའི་གདིང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་བའདི་ནི། སྒེག་པའི་རྡོ་རྗེའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༢ དབབ་བཟུང་བཟློག་པ་དགྲམ་པའི་གནད་ཀྱིས། ཐིག་ལེ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་སུ་ཆགས་པར་གྱུར་ནས། ནམ་མཁའ་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་དུ་འཇུག་པ་འདི་ནི། ནཱ་རོ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༣ ལམ་སྐོར་བཞི་པ། བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཕོག་པས། སྣང་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་ནས། རང་གྲོལ་སྤང་བླང་མེད་པར་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ས་ར་ཧའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༤ ཐབས་ཀྱི་སྦྱོར་བས་བློ་ཡི་སྤུ་རིས་བཤིག་པས། ཆོས་ཉིད་མ་བཅོས་པའི་དོན་མངོན་དུ་

ཤོག་ལྷེ་༢༠གྱུར་ནས། རེ་དོགས་མེད་པའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་འདི་ནི། སཱ་ག་རའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༥ རྐྱེན་སྐྱེས་ཐུག་ཕྲད་ཀྱི་ཤེས་པ་ངོས་བཟུང་བས་དྲན་པ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་རྩ་བ་དང་བྲལ་བས། འགྱུ་བྱེད་ཀྱི་བློ་ཐམས་ཅད་གཞི་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། ཏོག་རྩེ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༦ གཞི་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་སྟེང་དུ། བློ་མི་གཡོ་རང་ལུགས་བཞག་པས། ཉམས་བཏང་བཞག་མེད་པར་འཆར་བ་འདི་ནི། ཀ་ཤ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༧ ཡིད་ཀྱི་འཇུར་བུ་རང་སར་ཀློད་པས། འཁྲུལ་རྟོག་གི་ཆགས་སྡང་རང་སར་ཡལ་དུ་སོང་སྟེ། མ་བཅོས་པར་རང་ཉམས་ལ་གནས་པ་འདི་ནི། ཀམ་པ་ལའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༨ དུས་གསུམ་གྱི་ཤེས་པ་ཡིད་ལ་མ་བྱས་པས། དྲན་རྟོག་སྔ་ཕྱི་རྒྱུན་མ་འཕྲད་དེ། ཤེས་པ་རྩིས་གདབ་མེད་པར་འཇོག་པ་འདི་ནི། གྷུ་དྷ་རི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༩ གང་སྣང་སྐྱེ་མེད་དུ་ཤེས་པས། འཁྲུལ་ཕྱིར་ཡིད་མི་འབྲངས་ཏེ། བག་ཆགས་ཀྱི་དགོས་དོན་མེད་པ་འདི་ནི། ཙ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༠ ཅིར་ཅརསྣང་འགགས་མེད་དུ་ཤེས་པས། འཛིན་རྟོག་རྩད་མ་བཅད་པར། འགྱུ་བ་རང་སངས་ལ་གཏོང་བ་འདི་ནི། ཤ་བ་རི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༡ དུག་ལྔ་རྐྱེན་དུ་ཤེས་པས། ངོ་བོ་རྩ་བ་དང་བྲལ་ཏེ། རྟོགས་པའི་གསོས་འདེབས་པ་འདི་ནི། ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༢ སྤང་བྱ་གཉེན་པོ་འདྲེས་པས། སོར་བཞག་གི་རྒྱལ་ས་ཟིན་ནས། ས་ལམ་གཅིག་རྫོགས་སུ་འགྲོ་བ་འདི་ནི། ཉི་མ་སྤས་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༣ བརྡ་དོན་གནད་གྲོལ་བས། དོན་གྱི་རྩ་བ་ཆོད་ནས། འཁོར་འདས་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པ་འདི་ནི། རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༤ ལམ་སྐོར་ལྔ་པ། དཔའ་གདིང་ངར་དང་ལྡན་པས། རིག་པ་ཡུལ་ལ་བཅིངས་ཏེ། འགྱུ་

ཤོག་ལྷེ་༢༡བ་བཙན་ཐབས་སུ་གཅོད་པ་འདི་ནི། ལེགས་སྨིན་ཀ་རའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༥ འཁྲུལ་པ་བདུམ་བུར་གཏུབ་པས། ཡུལ་གྱི་བག་ཆགས་མི་ལེན་ཏེ། རིག་པ་བྱིའུ་འཕུར་དུ་ཁྱེར་བ་འདི་ནི། །རི་ཁྲོད་མའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༦ །རང་གསལ་རིག་པ་གཞི་ལས་བསླངས་ནས། །ཉམས་མྱོང་ཡུལ་གྱི་སྟེང་དུ་དཀྲུགས་པས། རིག་པ་དྭངས་སྙིགས་འབྱེད་པ་འདི་ནི། དྲི་མེད་མའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༧ འཆུན་རྗེས་གཉེན་པོ་བཤིག་པས། ཡིད་ཀྱི་འཇུར་བུ་གྲོལ་ནས། བློ་མཐའི་སྤུ་རིས་ཡལ་བ་འདི་ནི། པདྨོ་ཞབས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༨ ཏོལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཤེས་པ་ངོས་བཟུང་བས། རྩ་བྲལ་དྲི་མེད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྟོགས་ཏེ། འཁྲུལ་པ་བརང་ཞིག་ལ་འགྲོ་བ་འདི་ནི། ཤིང་ལོ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༩ རྟོགས་པ་བྱེའུ་འཕུར་དུ་ཁྲིད་པས། ངེས་ཤེས་ལ་རྩལ་འབྱོངས་ནས། ཉམས་མྱོང་རིགས་མཐུན་དུ་འབྲེལ་བ་འདི་ནི། བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༥༠ ཀ་ར་ཎ་རྟེན་ཅན་དུ་བཅིངས་པས། ཡུལ་གྱི་སྤུ་རིས་ཞིག་སྟེ། བཟུང་བ་རང་གྲོལ་ལ་འགྲོ་བ་འདི་ནི། ཀུ་མུ་ཏའི་དའིགདམས་པ་ཡིན། ༥༡ ཀ་ར་ཎ་རྟེན་མེད་དུ་བཅིངས་པས། རྟོག་པ་བག་ལ་ཞ་སྟེ། འཛིན་མེད་རང་གྲོལ་ལ་འགྲོ་བ་འདི་ནི། གངྒཱ་བཟང་མོའ་གདམས་པ་ཡིན། ༥༢ རིག་པ་རྐྱང་འདེད་དུ་བསྐྱང་བས། ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ཞིག་ནས། རྟོག་པ་གྱང་འགྱེལ་བ་འདི་ནི། ལེགས་སྨིན་ཀཱ་རའི་གདམས་པ་ཡིན། ༥༣ སོ་མའི་གདམས་ལ་གནས་པས། ཆོས་སྐུ་འདུ་འབྲལ་མེད་དེ། དྲན་པའི་རྩི་དང་མ་བྲལ་བ་འདི་ནི། ཙིནྟོ་མའི་གདམས་པ་ཡིན། ༥༤ རིག་པ་ལ་ངར་བཏོན་པས། རྟོག་པ་རང་གྲོལ་དུ་ཞིག་ནས། རིག་པ་གཅེར་བུར་གནས་པ་འདི་ནི། སུ་ཁ་མ་ཧཱ་སིདྡྷིའི་གདམས་པ་ཡིན་ནོ། ༥༥ །གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔའི་གདམས་པ། ལམ་དྲི་

ཤོག་ལྷེ་༢༢མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ།། ༈ །།ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་གསེར་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་མི་ཕམ་མགོན་པོས། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་དགོངས་པ་བསྡུས་ནས། ཉམས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གླེན་ཚིག་ཏུ་གསུངས་པ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གནད་བསྡུས་པའོ། །ཡི་གེར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཏོལ་སྐྱེས་ཀྱི་ཤེས་པ་ངོས་ཟུངས་ཤིག །དྲན་པ་རང་གྲོལ་དུ་འགྲོ་ཡིས། །ཤེས་རབ་བཟང་པོའ་བོའདགོངས་པ་ཡིན། ༡ །ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ལ་བདེན་འཛིན་ཤིག་ཅིག །ཆགས་སྡང་རང་གྲོལ་དུ་འགྲོ་ཡིས། །ཙ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢ །རྩལ་ཡུལ་ཐོག་ཏུ་སྦྱོངས་ཤོག །སྣ་ཚོགས་སུ་འགྲོ་ཡིས། །ན་རོ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣ །གང་ལ་ཡང་ཆད་དུ་མ་འཛིན་ཅིག །རྟེན་རྟོག་ཕྲ་མོ་དང་འབྲལ་གྱིས། །བྷུ་སུ་ཀུའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤ །ནམ་ཡང་དྲན་པའི་རྩིས་ཟུངས་ཤིག །གང་ཡང་སྒོམ་དུ་འགྲོ་ཡིས། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོའ་བོའདགོངས་པ་ཡིན། ༥ །ཐབས་ཀྱིས་ཡུལ་གཅུན་ཅིག །སྣ་ཚོགས་ལམ་དུ་འགྲོ་ཡིས། །ཌོམྦྷི་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༦ གོ་ཆ་རྗེ་ལ་ཁོལ་ཅིག །གཉེན་པོ་སྟོབས་སུ་འགྲོ་ཡིས། །ཏོག་རྩེ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༧ །རིག་པ་གཞི་ནས་སྤོངས་ཤིག །ཡུལ་གྱི་དྲི་མས་མི་གོས་ཀྱིས། །ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༨ །ཉམས་དུམ་བུར་མཐུད་ཅིག །འཁྲུལ་པས་གླགས་མི་རྙེད་ཀྱིས། །མར་མེ་མཛད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན། ༩ །བཟང་པོའ་བོའའཕྲོ་ལ་ཤིག་ཅིག །ཉམས་ཀྱིས་མི་འཆིང་བ་ཡིན་གྱིས། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༠ །ཐབས་རྐྱེན་ཐོག་ཏུ་ཁོལ་ཅིག །ཡུལ་ངན་གྱིས་ལམ་སྣ་འདྲེན་གྱིས། །ཨཱ་ནནྲའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༡ །གསལ་བ་ལ་གྲུངས་ཐོན་ཅིག །རྐྱེན་ངན་གྱིས་མི་

ཤོག་ལྷེ་༢༣བསྒྲིབ་པ་ཡིན་གྱིས། །ཀྲྀཥྞ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༢ སྟོང་པ་བལ་ངར་སྐྱེད་ཅིག །ཡུལ་འཕྲད་འཇོམས་སུ་འགྲོ་ཡིས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༣ །ཤེས་པ་གང་ཤར་ལ་ཐོང་ཞིག །ཉམས་ཀྱི་རྩལ་འབྱོངས་པ་ཡིན་གྱིས། །ཀུ་ཀུ་རི་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༤ །ཡོན་ཏན་ལ་ཡིད་མ་རློམས་ཤིག །བར་ཆད་ཀྱི་བདུད་མི་འཁོར་བ་ཡིན་གྱིས། བི་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༥ །གྲགས་པའི་འགྲོས་ཤིག་ཅིག །སྒྲུབ་པ་ཕྱིར་འཕེལ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༦ །དྲན་པའི་མེ་ལ་ཚེ་སྐྱོངས་ཤིག །ཡེངས་པ་འཁོར་བ་ཡིན་གྱིས། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༧ །སོ་མ་ལ་སྙེམས་ཆོད་ཅིག །རྟོགས་པའི་འཕན་མི་ལྡང་པ་བཡིན་གྱིས། །ལཱུ་ཧི་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༨ །མི་རྟོག་པའི་གདིང་སྐྱེད་ཅིག །ཕྲ་རགས་ཀྱི་འཕན་མི་ལྡང་བ་ཡིན་གྱིས། །པདྨ་བཛྲའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༡༩ །ལྷུག་པ་ལ་སོ་ཐོན་ཙིག །གཉེན་པོའ་བྱ་ར་བ་འཇིག་པ་ཡིན་གྱིས། །ས་ར་ཧའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༠ རྗེན་པ་ལ་འཇུར་བུ་ཀློད་ཅིག །བློའི་དྲི་མ་སེལ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་འབྲིང་པོའ་བོའདགོངས་པ་ཡིན། ༢༡ །རང་སོ་ལ་སྡོད་ཆུག་ཅིག །ཡུལ་ཕྱིར་སེམས་མི་འཆོར་བ་ཡིན་གྱིས། །ཡན་ལག་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༢ །དྲན་པ་རྩལ་སྦྱོངས་ཤིག །ཉམས་དང་བོགས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་གྱིས། །བརྟུལ་ཞུགས་པ་ཆུང་ངུའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༣ །གཉེན་པོའ་གོ་ར་ཤིག་ཅིག །མཉམ་བཞག་བཞི་ལ་མི་འཆོར་བ་ཡིན་གྱིས། །དྷཱུ་ཏི་པ་ཆུང་བའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༤ །གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཕྲོལ་ཅིག །འཁོར་བ་མིང་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཨཱ་དེ་བའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༥ །དུག་ལྔ་ངོས་ཟུངས་ཤིག །མཐོང་བས་རང་གྲོལ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཀམྦཱ་ལའི་

ཤོག་ལྷེ་༢༤དགོངས་པ་ཡིན། ༢༦ འཐོར་ཡས་ཕྱིར་སྡོམས་ཤིག །སྒྲོག་རྩ་བར་བཅད་པ་ཡིན་གྱིས། །ཀོ་ཥ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༧ །བྱིངས་རྨུགས་རྩད་ཆོད་ཅིག །མུན་ཁུང་དུ་མར་མེ་བཏེགས་པ་ཡིན་གྱིས། །ཨཱ་ནནྡའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༨ །སྐྱོ་འགྱོད་སུན་ཕྱུངས་ཤིག །འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་ཡིན་གྱིས། །བ་སུ་དྷ་རའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༩ །དབང་པོས་བོསརིག་པ་གཏོད་ཅིག །སེམས་ཀྱི་གྱོང་འདུལ་བ་ཡིན་གྱིས། །བསོད་སྙོམས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༠ །ལྟ་སྟངས་གདན་ས་སྤོས་ཤིག །འཁྲུལ་པ་བདུམ་བུར་གཏུབས་པ་ཡིན་གྱིས། །ཐོགས་མེད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༡ །སྒྲིམ་གློད་རེས་འཇོག་ཏུ་ཁྱེར་ཅིག །མཉམ་རྗེས་རྒྱུན་བསྲིང་བ་ཡིན་གྱིས། །གསེར་གླིང་པའི་བའིདགོངས་པ་ཡིན། ༣༢ །བཤིག་རྗེས་གཡང་ལ་སྐྱུར་ཅིག །གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བལྟ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཌོམྦྷི་ཆུང་བའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༣ །མོས་གུས་ལ་སྟོབས་སྐྱེད་ཅིག །བྱིན་རླབས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྨིན་པ་ཡིན་གྱིས། །ནཱ་རོ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༤ །གདམས་པ་ཡུལ་དང་བསྟུན་ཅིག །གཉེན་པོ་སྟོབས་འཕེལ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཏཻ་ལོ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༥ །ལམ་རྟགས་ངོས་ཟུངས་ཤིག །འབྲས་བུ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་གྱིས། །རིན་ཆེན་བཟང་པོའ་བོའདགོངས་པ་ཡིན། ༣༦ །གཉེན་པོའ་གོ་རིམ་ཤིག་ཅིག །རྟེན་རྟོག་དང་བྲལ་བ་ཡིན་གྱིས། །གནྡྷ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༧ །རྟོག་པ་འཕྲང་ནས་ཐོན་ཅིག །ཉམས་ཀྱི་གསོས་འདེབས་པ་ཡིན་གྱིས། ཛ་བ་རི་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༨ །གང་ལ་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་ཅིག །གང་ཡང་གདམས་པར་འགྲེ་བ་ཡིན་གྱིས། །ར་ཊི་ཏའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༩ མ་འཁྲུལ་བར་ངོས་ཟུངས་ཤིག །དེར་འཛིན་འཇིག་པ་ཡིན་གྱིས། བི་རུ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༠ སོ་མའི་རྒྱུན་མཐུད་ཅིག །འཁྲུལ་པས་བསགླགས་མི་རྙེད་པ་ཡིན་གྱིས། དྷ་ས་ལའི་

ཤོག་ལྷེ་༢༥དགོངས་པ་ཡིན། ༤༡ རིག་པ་གང་ཤར་དུ་དེད་ཅིག །འཕྲོ་རྒོད་ཀྱི་མཚངས་རྡོལ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཨ་ཀ་ར་སིདྡྷིའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༢ །ཐབས་ཀྱི་གནད་ཆིངས་ཤིག །ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ཐོན་པ་ཡིན་གྱིས། །སྒེག་པ་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༣ །གང་ཡང་གྲོགས་སུ་ཁྱེར་ཅིག །རྩལ་སྣ་ཚོགས་ལ་འབྱོངས་པ་ཡིན་གྱིས། །ཙཱ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༤ །ཞེན་པ་གློ་བུར་དུ་ཆོད་ཅིག །ཡུལ་གྱིས་མི་འཆིང་བ་ཡིན་གྱིས། །པདྨོ་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༥ །སྙེམས་སེམས་ལ་ཐོག་རྫིས་ཀྱིས་ཤིག །ཡུལ་ཕྲད་འཇོམས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན་གྱིས། །ཤིང་ལོ་མའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༦ །མཚངས་ཡུལ་ལས་ཐོན་ཅིག །གཞི་ལ་མི་ཆགས་པ་ཡིན་གྱིས། །རི་ཁྲོད་མའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༧ །སྐྱོན་ངོས་ཟུངས་ཤིག །གཉེན་པོ་བསྟེན་སླ་བ་ཡིན་གྱིས། །དྲི་མེད་མའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༨ །བཟང་པོའ་བོའའཕྲོ་ལ་མཐུད་ཅིག །ཉམས་མྱོང་འཕེལ་བ་ཡིན་གྱིས། །གྷ་དྷ་རའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༤༩ །རོ་སྣ་ཚོགས་ལ་མྱོངས་ཤིག །ཕན་གང་ནས་ཐོགས་ངེས་པ་མེད་ཀྱིས། །གཅེར་བུ་མའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༥༠ །རྐྱེན་ངན་དང་དུ་བསྣོལ་ཅིག །གཉེན་པོ་རྐྱང་པ་བལམ་མིན་གྱིས། །མཁའ་འགྲོ་དཀར་མོའ་དགོངས་པ་ཡིན། ༥༡ །འཁུ་འཕྲིགས་ཀྱི་མཐའ་སོལ་ཅིག །བློ་ཡི་སྙེམས་ཐག་ཆོད་པ་ཡིན་གྱིས། །ལེགས་སྨིན་ཀཱ་རའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༥༢ །ཤེས་བཞིན་དྲན་པས་ཟུངས་ཤིག །འཁྲུལ་པས་བསམི་གོས་པ་ཡིན་གྱིས། །ཀུ་མུ་ཏའི་དའིདགོངས་པ་ཡིན། ༥༣ །མངོན་དུ་གྱུར་པ་བགྱིས་ཤིག །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་གྱིས། །སུ་ཁ་མ་ཧཱ་སིདྡྷིའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༥༤ །རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་དགོངས་པ་དྲིལ་བ། ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་གསེར་སྒང་དག་པའི་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ། རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ནས་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །

ཤོག་ལྷེ་༢༦ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་གཟིགས་པ་དེས། སྐལ་ལྡན་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་དགའ་ལ། རྣལ་འབྱོར་ཕོ་གདམས་པའི་གནད་བསྡུས་པའོ། །མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་ཉམས་ཀྱི་གདམས་པ། ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར། མར་མེ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་མཐུད་པ་ལྟ་བུའི་ལུགས། ཡུལ་ངོས་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གདམས་པ། རྩ་བ་རྒྱུད་ལ་འགེལ་བ་གསང་སྔགས་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་ཐབས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ཡིས་གཟུགས་བརྙན་རང་ཞིག་ལ་འགྲོ་བ་འདི། བར་དུ་ལོ་ཙཱ་བའི་ཚིག་ལྷད་མ་ཞུགས་ཏེ། དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་དྲོད་ཐོབ་ནས་གསུངས་པས་བུམ་ཆུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བྱོ་བ་ལྟ་བུའོ། །དྲན་པ་སྤྲུལ་པར་མ་ཤེས་ན། །རྟོག་པའི་རྒྱུན་མི་ཆོད་པས། །སྣ་ཚོགས་ཞེན་མེད་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཤེས་རབ་བཟང་པོའ་བོའགདམས་པ་ཡིན། ༡ །འཁྲུལ་སྣང་ལ་དོན་དུ་བཟུང་ན། །འཁོར་བའི་རྩུབ་ལས་མི་གྲོལ་བས། །དེར་འཛིན་གྱི་ཤེས་པ་བོར་བར་བྱ། །ཙཱ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢ །གཉིས་སྣང་བདེན་མེད་དུ་མ་ཤེས་ན། །བློ་སྣང་གི་ཡི་གེ་མི་འཛད་པས། །ཆོས་རྣམས་མིང་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །ནཱ་རོ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣ །ལྷག་མཐོང་སྒྲ་སེལ་མ་ཤེས་ན། །ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་མི་འདག་པས། །སྣང་བ་ཆོས་སྐུར་ཤེས་པར་བྱ། །བྷུ་སུ་ཀུའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤ །མི་ཆོས་དང་བློ་མཐུན་ན། །རྣལ་འབྱོར་པས་བསརང་ས་མི་ཟིན་པས། །མི་ཆོས་ཀྱི་འདུན་མ་བོར་བར་བྱ། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་པོའ་བོའགདམས་པ་ཡིན། ༥ །འཇིག་རྟེན་པའི་གཏམ་བདེན་མེད་དུ་མ་ཤེས་ན། །སྒྲ་ཕྱིར་ཡིད་འབྲེངས་པས། །ངག་གི་སྨྲ་སྒོ་བཅད་དེ་ལྐུགས་པའི་ཚུལ་བྱ། །ཌོམྦྷི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༦ །འཁོར་འདས་རྩ་བྲལ་དུ་མ་ཤེས་ན། །བླང་

ཤོག་ལྷེ་༢༧དོར་གྱི་བློ་མི་འཛད་པས། །གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཆོས་རྣམས་རང་སར་བཞག་པར་བྱ། །ཏོག་ཙེ་བའི་གདམས་པ་ཡིན། ༧ །སྐད་ཅིག་མའི་མཚང་མ་རིག་ན། །འདུས་བྱས་ཀྱི་གནད་མི་རྟོགས་པས། །ད་ལྟར་གྱི་ཤེས་པ་ངོས་བཟུང་བར་བྱ། །ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་གདམས་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀྱིས་ཚེར་མ་མ་ཕྱིས་ན། །བློ་ཡི་བཞག་ས་མི་རྙེད་པས། །འགྱུ་བའི་འཕྲང་བཙན་ཐབས་སུ་བཅད་པར་བྱ། །མར་མེ་མཛད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན། ༩ །གསལ་བ་ལ་ངར་མ་ཐོགས་ན། །ཡུལ་ལ་ཤེས་པ་མི་མཐོང་བས། །གདིང་ལྡན་གྱི་རིག་པ་ཧུར་འདོན་པར་བྱ། །བརྟུལ་ཞུགས་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༠ །རིག་པ་ལ་རང་བྱན་མ་ཚུད་ན། །བདེ་གསལ་ཉམས་སུ་མི་མྱོང་བས། །ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཐོག་ཏུ་བཀལ་བར་བྱ། །ཨ་ནནྡའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༡ །གསལ་བ་ལ་ངར་མ་ཐོགས་ན། །བདེ་གསལ་ཉམས་སུ་མི་མྱོང་བས། །རིག་པ་ཐོག་བབས་སུ་བརྒྱབ་པར་བྱ། །ཀྲྀཥྞ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༢ །ཕྱི་ནང་གཅུད་ལ་མ་བོར་ན། །སེམས་ལ་དབང་མི་ཐོབ་པས། །ཤེས་པ་ལ་འགྲོ་ལྡོག་གིས་རྩལ་དུ་མར་སྦྱང་བར་བྱ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༣ །རྨི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་མ་ལྡོག་ན། །བར་དོའ་འཁྲུལ་སྣང་མི་འདག་པས། །ཕུ་ཐག་ད་ལྟ་ནས་ཆོད་པར་བྱ། །པདྨ་བཛྲའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༤ །འཁྲུལ་པ་བཆོད་ཤུལ་དུ་རྗེས་མ་བསྲིངས་ན། །རྩ་བ་རྒྱུད་ལ་མི་ཁེལ་བས། །རིག་པའི་སྣམ་བལྟེབས་པར་བྱ། །ཀུ་ཀུ་རི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༥ །ཀུན་རྟོག་གི་བག་ཆགས་ལ་ལོག་ན། །རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སྙེམས་མི་ཆོད་པས། །ཞེ་སྡང་ལམ་དུ་ཁྱེར་བར་བྱ། །བི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༦ །གོ་ཆ་གཅིག་ཆོད་དུ་མ་ཁྱེར་ན། །སྟོང་ཉིད་ཐུག་ཕྲད་དུ་མི་འཆར་བས། །མཉམ་བཞག་དང་རྗེས་ཐོབ་བྱེའུ་འཕུར་

ཤོག་ལྷེ་༢༨དུ་བྱ། །ཨ་ཝ་དྷུ་ཏི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༧ །རླུང་སེམས་གཅིག་ཏུ་མ་འདྲེས་ན། །འོད་གསལ་གྱི་མདངས་མི་ཐོན་པས། །ཀ་ར་ཎ་ཡུལ་ལ་ཡེངས་པ་བཅིང་བར་བྱ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༨ །གོ་ཆ་རྗེས་ཐོབ་ལ་མ་སྐྱོལ་ན། །འཁྲུལ་པའི་བའིརྩ་བ་མི་ཆོད་པས། །དམ་བཅའི་མཚམས་བསྲེ་བར་བྱ། །ལཱུ་ཧི་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༡༩ །དྲན་པའི་རྩིས་མ་ཟིན་ན། །ཉོན་མོངས་པའི་ཤེས་པ་ཕྱིར་འཕེལ་བས། །གཉེན་པོ་ཡུལ་ལ་ཐུབ་པར་བྱ། །ས་ར་ཧ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༠ །གུས་པའི་བློ་མ་སྐྱེས་ན། །རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་མི་འཇུག་པས། །ངེས་པའི་ཤེས་པ་སྟོར་དུ་མི་གཞུག །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་པ་འབྲིང་པོའ་བོའགདམས་པ་ཡིན། ༢༡ །ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ངོས་མ་ཟིན་ན། །རིག་པ་གཅེར་བུར་འབྱིན་མི་ཤེས་པས། །བྱེད་མཁན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་བར་བྱ། །ཡན་ལག་མེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༢ །དབང་གི་ཉམས་མྱོང་ངོས་མ་ཟིན་ན། །བདེ་བ་ལམ་དུ་མི་ལྷོང་བས། །ཕོ་ཉ་ལམ་དུ་འཁྱེར་བར་བྱ། །སྒེག་པའི་རྡོ་རྗེའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༣་ །སེམས་ཀྱི་འཁུ་འཕྲིགས་མ་སོལ་ན། །ཐེ་ཚོམ་གྱི་གེགས་མི་ཁྲོལ་བས། །བློ་ཡི་སྙེམས་ཐག་བཅད་པར་བྱ། །བརྟུལ་ཞུགས་པ་ཆུང་བའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༤་ །ལྟ་རྟོག་ཡུལ་ལ་མ་འཛོམ་ན། །བློ་ཆོས་ཉིད་དུ་མི་འགྲོ་བས། །འཛིན་པའི་མཁན་པོ་བཙལ་བར་བྱ། །ཨ་ཝ་དྷུ་ཏི་པ་ཆུང་བའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༥ །ཅི་སྣང་བདེན་མེད་དུ་མ་ཤེས་ན། །བག་ཆགས་འཁོར་བའི་ཆོས་དང་མི་འབྲལ་བས། །སྣང་བ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བར་བྱ། །ཨཱ་དེ་བའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༢༦ །འཐོར་ཡས་སྲང་དུ་མ་ཆུད་ན། །མི་རྟོག་པ་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བས། །རྟོག་པ་ཡུལ་ལས་བཅད་པར་བྱ། །ཀམྦ་ལའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༧ །མཚན་མ་རང་གྲོལ་དུ་མ་ཤེས་ན། །ལས་ཀྱི་འཕེན་ལན་

ཤོག་ལྷེ་༢༩མི་འཛད་པས། །ཅིར་སྣང་ཆོས་ཉིད་དུ་ཁྱེར་བར་བྱ། །ཀོ་ཥ་ན་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༨ །སྐད་ཅིག་མའི་གོ་འབྱེད་མ་ཤེས་ན། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་མི་རྫོགས་པས། །སྟོང་ཉིད་རེས་འཇོག་ཏུ་མི་གཏོང་བར་བྱ། །ཨཱ་ནནྡའི་གདམས་པ་ཡིན། ༢༩ །རིག་པའི་བབ་དེད་དུ་མ་བསྐྱང་ན། །འབྱུང་བའི་རོ་མི་སྙོམས་པས། །ལྟ་བ་རང་ཐབས་ལ་གཟུང་བར་བྱ། །བ་སུ་དྷཱ་རའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༠ །སྨོན་ལམ་གྱི་མཐའ་མ་དག་ན། །འབྲས་བུ་གཞན་དོན་མི་འབྱུང་བས། །འཁོར་བ་ཆེད་དུ་གཉེར་བར་མི་བྱ། །བསོད་སྙོམས་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༡ །ཤེས་རབ་ཐབས་སུ་མ་ཁྱེར་ན། །སྟོང་ཉིད་ལམ་དུ་མི་ལྷོངས་པས། །རྩ་བ་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ཤེས་པར་བྱ། །ཐོགས་མེད་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༢ །སྨོན་ལམ་རྒྱུད་ལ་མ་ཁེལ་ན། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ལམ་དང་བྲལ་བས། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་གཏོང་བར་བྱ། །གསེར་གླིང་པའི་བའིགདམས་པ་ཡིན། ༣༣ །དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཡེངས་མེད་དུ་མ་ཤེས་ན། །རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་པ་ངོས་མི་ཟིན་པས། །གཉེན་པོའ་བྱ་ར་བ་བཤིག་པར་བྱ། །ཌོམྦྷི་པ་ཆུང་བའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༤ །རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྩ་བ་འགེལ་མ་ཤེས་ན། །འཁོར་བའི་མཐའ་མི་ཆོད་པས། །སྐད་ཅིག་མའི་མཚངས་ཤེས་པར་བྱ། །ཙཱ་པའི་དགོངས་པ་ཡིན། ༣༥ །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མ་ཤེས་ན། །བློ་དངོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མི་ཆོད་པས། །ཡོད་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་བལྟ་བར་བྱ། །ཏཻ་ལོ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༦ །དེར་འཛིན་གྱི་ཤེས་པ་མ་བོར་ན། །ཡུལ་གྱི་འཁྲུལ་པ་བམི་ཆོད་པས། །གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་ངོས་བཟུང་བར་བྱ། །ནཱ་རོ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༧ །སྡུག་བསྔལ་ལ་བསྲན་མ་ཚུགས་ན། །སྒྲུབ་པའི་ལམ་སྣ་མི་ཟིན་པས། །མི་ཆོས་པ་དང་འབྲེལ་པ་བཅད་པར་བྱ། །རིན་ཆེན་བཟང་པོའ་བོའགདམས་པ་ཡིན། ༣༨ །རྟེན་འབྲེལ་གྱི་འགྲོས་མ་ཤེས་ན། །ངོ་མཚར་གྱི་རྟགས་མི་འབྱིན་པས། །

ཤོག་ལྷེ་༣༠རིག་པ་དྭངས་སུ་གཞུག་པར་བྱ། །གནྡྷ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༣༩ །དྲན་པ་དུམ་བུར་མ་བསྲིག་ན། །རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་པར་འཆོར་བས། །འགྲོ་ལྡོག་གིས་འབོར་ལེན་བསྐྱང་བར་བྱ། །ད་བ་རི་བའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༠ །གང་ཟག་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་མ་ཕྱེས་ན། །དམ་བཅའ་བའི་ས་མཚམས་མི་ཟིན་པས། །སྒྲུབ་པ་དུམ་བུར་མཐུད་པར་བྱ། །ར་ཊི་ཏཱའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༡ །དྲན་པ་རང་དྭངས་སུ་མ་ཤེས་ན། །བག་ཆགས་ཀྱི་ནད་རོ་ལྡང་བས། །འདས་པའི་རྗེས་མི་བཅད་པར་བྱ། །དྷ་ས་ལའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༢ །རིག་པ་ལ་གཡེར་མ་ཐོན་ན། །རྣམ་རྟོག་རྐུན་བུར་འཆོར་བས། །ཤེས་པ་སོ་མའི་རྒྱུན་མཐུད་པར་བྱ། །ཨ་ཀ་ར་སིདྡྷིའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༣ །སྣང་བ་སྒྱུ་མར་མ་ཤེས་ན། །ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ལ་འཕྲུལ་པ་བམི་ལྡོག་པས། །ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་ལ་བདེན་མེད་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །བི་རུ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༤ །དངོས་པོ་ལ་ཆོག་མ་ཤེས་ན། །ལུས་སེམས་འདོད་པའི་ཁོལ་པོར་བོརའགྱུར་བས། །ལྟོ་གོས་ལ་གྱོང་བསྐུར་བར་བྱ། །པདྨོའི་ཞབས་ཀྱི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༥ །ཤེས་པ་སྲང་དུ་མ་ཆུད་ན། །རྗེས་ཐོབ་ལ་ངར་མི་ཐོགས་པས། །འཇིགས་པའི་ལྟ་སྟངས་དང་སྦྱར་བར་བྱ། །ཤིང་ལོ་མའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༦ །དཀའ་བ་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན། །ཐ་མལ་གྱི་ཤེས་པ་ཚར་མི་ཆོད་པས། །སྡུག་བསྔལ་སྔོན་དུ་བཏང་བར་བྱ། །རི་ཁྲོད་མའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༧ །སྔ་ཕྱིའི་རྟོག་པ་སེལ་མ་ཤེས་ན། །རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིམ་པ་མི་འཆར་བས། །དྭངས་མའི་ཤེས་པ་མི་བསླད་པར་བྱ། །དྲི་མ་མེད་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༨ །རྗེས་ལ་ངར་མ་ཐོན་ན། །ལམ་གྱི་རྩལ་མི་འབྱོངས་པས། །རིག་པ་མདུང་སློང་དུ་གཏོང་བར་བྱ། །གྷུ་དྷ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། ༤༩ །འགྱུར་མེད་ཀྱི་རྩལ་མ་སྦྱངས་ན། །སྣང་བའི་དངོས་འཛིན་མི་འགགས་པས། །

ཤོག་ལྷེ་༣༡ལྟ་རྟོགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བར་བྱ། །གཅེར་བུ་མའི་གདམས་པ་ཡིན། ༥༠ །མཉམ་བཞག་དུམ་བུར་མ་བསིལ་ན། །རྗེས་ལ་ཉམས་མི་འཕེལ་བས། །ལྟ་སྟངས་ལ་ངར་གདགས་པར་བྱ། །མཁའ་འགྲོ་མ་དཀར་མོའ་གདམས་པ་ཡིན། ༥༡ །དགོས་མེད་ཀྱི་བློ་མ་སྐྱེས་ནས། །ཤེས་པའི་འཁྲི་བ་བཅད་དཀའ་བས། །ཞེན་པ་གློ་བུར་དུ་དབྲལ་བར་བྱ། །ལེགས་སྨིན་ཀཱ་རའི་གདམས་པ་ཡིན། །བཟང་པོའ་བོའའཕྲོ་ལ་མ་བཤིག་ན། །བྱིང་རྒོད་ཀྱི་མཐར་འཆོར་བས། །གནས་པའི་རྒྱུན་བསྟུང་བར་བྱ། །ཀུ་མུ་ཏའི་གདམས་པ་ཡིན། ༥༣ །ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱེ་ཡུལ་མ་ཤེས་ན། །དྲན་པ་རང་རྒྱུད་པར་འགྲོད་ས། །རིག་པ་འགྲོ་ལྡོག་ལ་བསླབ་པར་བྱ། །སུ་ཁ་མ་ཧཱ་སིདྡྷིའི་གདམས་པ་ཡིན། ༥༤ །རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞིའི་གདམས་པ། ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་གནད་ཀྱི་མན་ངག་རྫོགས་སོ།། །།ཤུ་བྷཾ། རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དམ་པ་རྒྱ་གར་རམ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་གསུང་མགུར་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱད་ཅུ་པ་བཞུགས་སོ།། །།ན་མོ་གུ་རུ། སྐལ་ལྡན་དིང་རིར་ཚོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཀུན། །ཇི་ལྟར་དུག་པོ་གསར་པར་མི་འགྱུར་བཞིན། །ཚེ་ཟད་ནད་པ་སྨན་པས་ཕན་མི་འགྱུར། །ཅིས་ཀྱང་འགྲོ་དགོས་འཇིག་རྟེན་ས་སྟེང་མི། །ཆུ་བྲན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་མཚོར་སྙོགས་པ་བཞིན། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འགྲོ་བ་འདི་རང་ཡིན། །ལྗོན་ཤིང་ཁ་ནས་བྱེའུ་བྱིའུཆུང་འཕུར་བ་བཞིན། །ཡུན་རིང་མི་སྡོད་ཁོ་བོས་སྐྱས་ཤིག་འདེགའདེགས །ད་རེས་དོན་མེད་སྟོང་ལོག་བྱས་གྱུར་ན། །མི་ལུས་ཕྱི་ནས་དཀའོ་དིང་རི་བ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་འབུངས། །ལས་ཀྱི་རབ་ཏུ་འགྱུར་རོ་དིང་རི་བ། །

ཤོག་ལྷེ་༣༢གློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཏོད། །བྱིན་རླབས་ཤུགས་ལས་འབྱུང་ངོ་དིང་རི་བ། །ཚེ་འདི་བློས་ཐོངས་ཕྱི་མ་དོན་དུ་གཉེར། །འདུན་མའི་རྩེ་མོར་འགྱུར་རོ་དིང་རི་བ། །བཟའ་ཚང་མི་རྟག་ཚོང་དུས་མགྲོན་པོ་འདྲ། །ངན་ཤག་འཐབ་མོ་མ་བྱེད་དིང་རི་བ། །ནོར་རྫས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བསླུ་བྲིད་ལ། །སེར་སྣའི་མདུད་པས་མ་བཅིངས་དིང་རི་བ། །ཕུང་པོ་བོམི་གཙང་རྫས་ཀྱི་རྐྱལ་པ་བལ། །བཟང་འདོད་ཕྱི་བདར་མ་ཆེ་དིང་རི་བ། །གཉེན་བཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བདེན་མེད་ལ། །གདུང་སེམས་འཁྲི་བ་མ་ཆེ་དིང་རི་བ། །ཡུལ་ཞིང་འབྲོག་པའི་ཞིང་ས་ལྟ་བུ་ལ། །ཞེན་ཅིང་ཆགས་པར་མ་བྱེད་དིང་རི་བ། །ཕ་མ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་དྲིན་ཅན་ལ། །ང་དང་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་དིང་རི་བ། །སྐྱེ་བའི་ནང་པར་འཆི་བའི་བྱ་བྱུང་བས། །ལོང་མེད་རྒྱུད་ལ་ཁོལ་ཅིག་དིང་རི་བ། །འཁྲུལ་པ་བགཞི་ལ་མེད་དེ་གློ་བུར་གྱུར། །བྱེད་མཁན་མཚན་ཉིད་ལྟོས་ཤིག་དིང་རི་བ། །ཡེངས་པ་མེད་པར་དམ་པའི་ཆོས་ལ་འབུངས། །ཤི་ནས་ལམ་སྣ་འདྲེན་ནོ་དིང་རི་བ། །ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་རྒྱུ་འབྲས་བདེན་པར་ངེས། །མི་དགེ་སྡིག་ལ་འཛེམས་ཤིག་དིང་རི་བ། །བྱས་པའི་ལས་རྣམས་རྨི་ལམ་ཡུལ་བཞིན་བཞག །བྱར་དབྱེརམེད་ཉམས་སུ་ལོང་ཞིག་དིང་རི་བ། །གང་ལ་ཞེན་པ་བྱུང་ན་དེ་ཡང་ཐོངས། །ཅིས་ཀྱང་དགོས་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་གཏན་དུ་མི་སྡོད་པས། །འགྲོ་ཆིས་ད་ལྟ་གྱིས་ཤིག་དིང་རི་བ། །བྲེལ་དོན་ཚར་ནས་ཆོས་ལ་ཕྱིན་པ་མེད། །དྲན་པའི་ཚེ་ན་རྒྱུགས་ཤིག་དིང་རི་བ། །ནགས་ཀྱི་ནང་དུ་སྤྲེའུའི་སྤྲེའུསྐྱིད་འདོད་ན། །ནགས་མཐའ་མེ་ཡིས་འཁོར་རོ་དིང་རི་བ། །སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཆུ་ལ་རབ་ཟམ་མེད། །གྲུ་གཟིངས་ཚགས་སུ་ཚུད་དམ་དིང་རི་བ། །སྐྱེ་འཆི་བར་དོའ་སྒུག་འཕྲང་དམ་པོ་ལ། །ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་ཇག་

ཤོག་ལྷེ་༣༣པས་བསྒུག་པར་ངེས། །སྐྱེལ་མ་བླ་མ་ཚོལ་ཅིག་དིང་རི་བ། །སྐྱབས་གནས་བསླུ་བ་མེད་པ་བླ་མ་ཡིན། །འབྲལ་མེད་གཙུག་ཏུ་ཁུར་ཅིག་དིང་རི་བ། །བླ་མར་སྐྱབས་ན་གར་འདོད་ས་རུ་སླེབས། །རྐང་གླར་མོས་གུས་སྐྱེད་ཅིག་དིང་རི་བ། །གང་ལ་ནོར་ཡོད་དེ་ལ་སེར་སྣ་ཡོད། །སྦྱིན་པ་ཕྱོགས་མེད་ཐོངས་ཤིག་དིང་རི་བ། །སུ་ལ་དབང་ཡོད་དེ་ལ་སྡིག་པ་ཡོད། །སོར་བཅུ་བྲང་ལ་ཟུམ་ཅིག་དིང་རི་བ། །འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་ཡུལ་ལ་གཉེན་བཤེས་མེད། །བློ་གཏད་ཆོས་ལ་གྱིས་ཤིག་དིང་རི་བ། །ཡེངས་མ་པལམ་ལ་དལ་འབྱོར་མི་ཚེ་ཟད། །གྲོས་ཐག་ད་ལྟ་ཆོད་ཅིག་དིང་རི་བ། །ཡེང་བའི་བར་ལ་འཆི་བདག་བདུད་ཀྱིས་ཟིན། །ད་ལྟ་ཉིད་ནས་སྒྲུབས་ཤིག་དིང་རི་བ། །འཆི་བདག་བདུད་ནི་ནམ་འོང་ཆ་མེད་པས། །མགོ་ཐོན་འཕྲལ་དུ་གྱིས་ཤིག་དིང་རི་བ། །ཤི་བའི་ནང་པར་སུས་ཀྱང་མི་སྐྱོབས་པས། །རང་མགོ་རང་གིས་འདོན་ཅིག་དིང་རི་བ། །ཉི་མ་ནུབ་པའི་གྲིབ་སོ་ཇི་བཞིན་དུ། །འཆི་བདག་བདུད་ནི་མི་སྔོད་ཚུར་ཚུར་འོངས། །དེ་ལ་མགྱོགས་པར་བྲོས་ཤིག་དིང་རི་བ། །མེ་ཏོག་སྔ་ལོ་ཡག་ཀྱང་ཕྱི་ལོ་སྐམ། །ལུས་ལ་བློ་གཏད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །གསོན་པའི་དུས་སུ་ལྷ་ཡི་བུ་འདྲ་ཡང་། །གཤིན་གྱི་དུས་སུ་བདུད་ཀྱི་དམག་ལས་འཇིགས། །སྒྱུ་མའི་ལུས་འདིས་བསླུའོ་དང་དིངརི་བ། །ཚོང་དུས་མགྲོན་པོ་ཚོང་ཟིན་ནང་པར་གྱེས། །གྲོགས་ཀྱིས་འབོར་བར་ངེས་སོ་དིང་རི་བ། །སྒྱུ་མའི་ཐོ་ཡོར་བརྩིགས་ཀྱང་འགྱེལ་བར་ངེས། །འབྲལ་མེད་ད་ལྟ་སྒྲིགས་ཤིག་དིང་རི་བ། །སེམས་ཀྱི་བྱ་རྒོད་ནམ་ཡང་འཕུར་བར་ངེས། །གནམ་འཕང་ད་ལྟ་ཆོད་ཅིག་དིང་རི་བ། །རིགས་དྲུག་ཕ་མ་སེམས་ཅན་དྲིན་ཅན་ལ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྒོམས་ཤིག་དིང་རི་བ། །དགྲ་སྡང་འཁོར་བ་ལས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ལ། །ཞེ་སྡང་གདུག་སེམས་སྐྱུར་ཅིག་དིང་རི་བ། །བཟླས་བརྗོད་སྐྱབས་འགྲོས་ངག་གི་སྒྲིབ་པ་འདག །ཐ་མལ་ལོང་གཏམ་སྤངས་ཤིག་

ཤོག་ལྷེ་༣༤དིང་རི་བ། །ཕྱག་དང་བསྐོར་བས་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་འདག །འཇིག་རྟེན་བྱ་བྱེད་སྤོངས་ཤིག་དིང་རི་བ། །མོས་གུས་གདུང་བས་ཡིད་ཀྱི་བག་ཆགས་འདག །བླ་མ་སྤྱི་བོར་སྒོམས་ཤིག་དིང་རི་བ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤ་རུས་འབྲལ་བར་ངེས། །ཚེ་ལ་རྟག་པར་མ་འཛིན་དིང་རི་བ། །ཡུལ་གྱི་དམ་པ་གཉུག་མའི་གཏན་ཡུལ་ཟུངས། །དེ་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ནོར་གྱི་དམ་པ་སེམས་ཉིད་གཏེར་ཆེན་སྤྱོད། །དེ་ལ་ཟད་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཟས་ཀྱི་དམ་པ་ཏིང་འཛིན་རོ་མཆོག་མྱོང་། །བཀྲེས་པའི་གདུང་བ་ཆོད་དོ་དིང་རི་བ། །སྐོམ་གྱི་དམ་པ་དྲན་པའི་བདུད་རྩི་འཐུང་། །དེ་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །གྲོགས་ཀྱི་དམ་པ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྟེན། །དེ་ལ་འབྲལ་བ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །སྲས་ཀྱི་དམ་པ་རིག་པའི་ཁྱེའུ་ཆུང་ཚོལ། །དེ་ལ་སྐྱེ་ཤི་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །སྟོང་པའི་བའིངང་དུ་རིག་པའི་མདུང་སྐོར་གྱིས། །ལྟ་བ་ཐོགས་རྡུགས་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཤུགས་འབྱུང་ངང་ནས་འགགས་མེད་རྩལ་སྦྱོང་གྱིས། །སྤྱོད་པ་སྤང་བླང་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །དྲན་མེད་ངང་དུ་ཡེངས་མེད་བྱ་ར་ཐོངས། །སྒོམ་ལ་བྱིང་རྒོད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་རང་གི་སེམས་ལ་རྫོགས། །འབྲས་བུ་རེ་དོགས་མེད་དེ་དིང་རི་བ། །འཁོར་འདས་རྩ་བ་རང་གི་སེམས་ལ་ཐུག །སེམས་ལ་དངོས་པོ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཆགས་སྡང་སྣང་བ་བྱ་ལམ་རྗེས་མེད་འདྲ། །ཉམས་ལ་ཞེན་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ཉི་མའི་སྙིང་པོ་བོའདྲ། །འོད་ཟེར་གསལ་འགྲིབ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །རྣམ་རྟོག་རྒྱུན་ལམ་ཁང་སྟོང་རྐུན་མ་འདྲ། །དོན་ལ་ཐོབ་ཤོར་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཚོར་བ་རྗེས་མེད་ཆུ་ཡི་རི་མོ་འདྲ། །འཁྲུལ་སྣང་རྗེས་འཛིན་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཆགས་སྡང་དྲན་པ་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་འདྲ། །ཞེན་ཆགས་ངོས་བཟུང་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །འགྱུ་བ་རང་སངས་བར་སྣང་སྤྲིན་དང་འདྲ། །སེམས་ལ་གཟའ་གཏད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །འཛིན་མེད་རང་གྲོལ་སྐྱི་

ཤོག་ལྷེ་༣༥སེར་ལྷག་པ་འདྲ། །ཡུལ་ལ་ཞེན་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །རིག་པ་འཛིན་མེད་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་འདྲ། །ཉམས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ལྐུགས་པའི་རྨི་ལམ་འདྲ། །ཚིག་དང་ཐ་སྙད་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །རྟོགས་པ་གཞོན་ནུ་མ་ཡི་བདེ་བ་བཞིན། །དགའ་བདེ་བརྗོད་དུ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆུ་ཟླ་ཤར་བ་འདྲ། །གང་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་བའདྲ། །སེམས་ལ་མཐའ་དབུས་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །དྲན་མེད་ཡེངས་མེད་སྒག་མོའ་མེ་ལོང་འདྲ། །དེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་འདྲ། །དེ་ལ་སྐྱེ་འགགས་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་གངས་ལ་ཉི་ཤར་འདྲ། །དེ་ལ་ངོས་བཟུང་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །འཁྲུལ་གཏམ་རྗེས་མེད་བྲག་ཆ་ལབ་པ་འདྲ། །སྒྲ་ལ་འཛིན་པ་མེད་དོ །བདེ་སྡུག་འཁྲུལ་འཁོར་པི་ཝཾ་ཁོག་བརྒྱུད་འདྲ། །མཐུན་རྐྱེན་ལས་ཀྱིས་སྦྱོར་རོ །འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་བྱིས་པའི་རྩེད་མོ་འདྲ། །སེམས་ལ་གཏད་སོ་མེད་དོ །ཕྱི་ཡི་སྤྲོས་པ་ནང་གི་སེམས་ལ་འདུས། །འཁྱག་རམ་ཆུ་རུ་ཞུའོ །མ་རིག་འཁྲུལ་འཁོར་སྤང་གི་ཆུ་རྡོལ་འདྲ། །བཀག་པས་ཁེག་ཁེགསཔ་མེད་དོ །འཁོར་འདས་འཁྲུལ་པ་བདག་ཟིན་འཕྲད་པ་འདྲ། །ར་མདའ་དགེ་བ་སྒྲུབས་ཤིག །སྐུ་ལྔ་རང་གསལ་གསེར་གླིང་བརྡལ་བ་འདྲ། །རེ་དོགས་སྤང་བླང་མ་བྱེད །དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་ཆེན་གླིང་དང་འདྲ། །མདོ་མེད་སྟོང་ལོག་མ་བྱེད །ཐེག་ཆེན་ཆོས་སྤྱོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འདྲ། །བཙལ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའོ །ཚེ་འདིའི་ལྟོ་གོས་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་ཕྱིད། །མདོ་དོན་ཆོས་ལ་དྲིལ་ཅིག །གཞོན་པའི་དུས་ན་དཀའ་ཐུབ་ཉམས་ལེན་གྱིས། །རྒས་ནས་འབྱུང་བས་མི་འཆུན་དིང་ །ཉོན་མོངས་སྐྱེས་ནས་གཉེན་པོས་སླེབས་པར་གྱིས། །མཚན་མ་རང་སར་གྲོལ་ལོ །སྐབས་སུ་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲན་པར་གྱིས། །

ཤོག་ལྷེ་༣༦དད་པའི་གསལ་འདེབས་ཡིན་ནོ་དིང་རི་བ། །ད་རེས་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་ལ་རང་ས་ཟུང་། །ཤི་ནས་ལམ་སྣ་འདྲེན་ནོ །ད་རེས་མི་ཁོམས་ཁོམས་དུས་ནམ་ཞིག་ཡོད། །དུས་བརྒྱ་ཟ་མ་གཅིག་ཡིན །ཆེ་ལ་ལྟོས་མེད་རྩྭ་ཁའི་ཟིལ་པ་བའདྲ། །ལེ་ལོ་སྙོམས་ལས་མ་བྱེད །ད་རེས་འདི་ནས་རྡོག་སྣ་འདྲེད་གྱུར་ན། །མི་ལུས་ཕྱི་ནས་དཀའོ །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྤྲིན་བར་ཉི་མ་འདྲ། །ད་རེས་གཅིག་པུ་ཡིན་ནོ ཁ་མཁས་མི་ལ་གཏོང་ཞིང་ལག་ལེན་རང་ལ་མེད། །སྐྱོན་མཚངས་རང་ལ་ཡོད་དོ །དད་པ་རྐྱེན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ལཾ་ཉེ་བས། །འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་སོམས་ཤིག་དིང་། །གྲོགས་ངན་བརྟེན་ལ་སྤྱོད་ངན་ཤུགས་ལ་འགྲོ། །དཔང་པོ་སེམས་ལ་ཆོལ་ཅིག །མ་རིག་འཁྲུལ་པ་བཕུང་འདྲེའི་རྩ་བ་ཡིན། །ཤེས་བཞིན་དྲན་པ་ཟུང་ཞིག །དུག་ལྔ་དུག་གསུམ་ཞེན་མེད་ལམ་ཐག་ཉེ། །གཉེན་པོ་སྟོབས་ལྡན་བསྐྱེད་ཅིག །བརྩོན་འགྲུས་མཐུ་སྟོབས་ཆུང་བས་འཆོར་བར་སྐྱེན། །གོ་ཆས་སླེབས་པར་གྱིས་ཤིག །བག་ཆགས་འགྲོགས་ཡུན་རིང་བས་ཕྱིར་སྙེགས་འོངས། །འདས་པའི་རྗེས་འཇུག་མ་བྱེད །གོ་རྟོགས་ཆུང་ན་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་ཐོབ། །ཏིང་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེའོ །ཕྱི་མ་བདེ་བ་འདོད་ན་ད་ལྟ་སྡུག་བསྲན་བྱེད། །སངས་རྒྱས་རྩ་ན་ཡོད་དོ །ཨ་ཙཱ་ར་ནི་དིང་རིར་མི་སྡོད་འགྲོ། །སྒྲོ་འདོགས་ད་ལྟ་ཆོད་ཅིག་དིང་རི་བ། །ང་ལ་ཡེངས་པ་མེད་དོ་དིང་རི་བ། །ཁྱེད་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཞུགས་ཤིག་དིང་རི་བ། །ཞེས་དིང་རི་བ་རྣམས་ལ་ཞལ་ཆེམས་སུ་བཞག་གོ །རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་དམ་པ་རྒྱ་གར་རམ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱད་ཅུ་པ་རྫོགས་སོ། ༈ །གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ་གདམས་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོར་བོརདྲིལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་འདི། །གདོན་གནོད་སྦྱིན་ཕོ་མོ་འདུལ་ཙ་ན། །བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འཆའ་བ་ཡིན། །ལུས་ལ་ན་ཚ་བྱུང་ཙ་ན། །དབྱིངས་རིག་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བ་ཡིན། །རྣམ་རྟོག་ཕྲ་མོ་སྐྱེས་ཙ་ན། །ཉོན་མོངས་ལ་འབུར་འཇོམས་གཏོང་བ་ཡིན། །གཅིག་པུར་

ཤོག་ལྷེ་༣༧ལྐོག་ཏུ་ཉལ་ཙ་ན། །རིག་པ་རྗེན་པར་འཇོག་པ་ཡིན། །མང་པོའ་བོའགསེབ་ཏུ་སྡོད་ཙ་ན། །གང་ཤར་གྱི་ངོ་ལ་བལྟ་བ་ཡིན། །བྱིངས་ན་ཕཊ་ཀྱིས་གསེང་བ་ཡིན། །འཕྲོ་ན་རྩ་བ་གཅོད་པ་ཡིན། །རྒོད་ན་དབྱིངས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན། །ཤེས་པ་ཡུལ་ཕྱིར་འབྲང་ཙ་ན། །དེ་ཉིད་དོན་ལ་བལྟ་བ་ཡིན། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་འདི། །ལྟས་ངན་བྱུང་ན་གཡང་དུ་བློན། །རྣམ་རྟོག་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །ན་ཚ་བྱུང་ན་བོགས་སུ་འདོན། །འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །འཆི་བ་བྱུང་ན་ལམ་དུ་སློང་། །འཆི་བདག་ཇི་ལྟར་དགྱེས་དགྱེས་མཛོད། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་འདི། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ལགས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་ཚིག་ཡིན། །མཁའ་འགྲོ་སྡེ་བཞིའི་སྲོག་སྙིང་ཡིན། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་གདམས་ངག་ཡིན། །སྙན་བརྒྱུད་གནད་ཀྱི་མན་ངག་ཡིན། །མན་ངག་ཐབས་ཀྱི་ལྡེ་མིག་ཡིན། །དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པས་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པར་གྱུར་ཏོ། །འདི་ནི་མན་ངག་གི་གནད་བསྡུས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ། དེ་ལ་ལྔ། གདམས་པའི་རྩ་བ་གསུམ། ཉམས་ལེན་གྱི་འཇོག་ལུགས་གཉིས། གེགས་སེལ་གྱི་མན་ངག་གསུམ། བོགས་འདོན་གྱི་ལམ་ཁྱེར་གསུམ། གདམས་པའི་ཆེ་བ་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གདོན་བགེགས་ཞི་བྱེད་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་འཆའ་བ། །ན་ཚ་ཞི་བྱེད་དབྱིངས་རིག་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བ། རྣམ་རྟོག་ཞི་བྱེད་ཉོན་མོངས་ལ་འབུར་འཇོམས་སུ་གཏོང་བའི་གདམས་ངག་གོ །གཉིས་པ་ནི། གཅིག་པུར་སྡོད་དུས་རིག་པ་རྗེན་པར་འཇོག་པ་དང་། མང་པོའ་གསེབ་ཏུ་གང་ཤར་ཐུག་ཕྲད་དུ་འཇོག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་བྱིངས་ན་ཕཊ་ཀྱིས་གསེང་བ། །འཕྲོ་ན་རྩ་བ་གཅོད་པ། རྒོད་ན་དབྱིངས་སུ་འཇོག་པ་སྟེ་གསུམ་དང་། ཞར་བྱུང་དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ཤེས་པ་ཡུལ་ཕྱིར་འཕྲོ་ན་དེ་ཉིད་གཅེར་མཐོང་དུ་བལྟ་བའོ། །བཞི་པ་ནི། ལྟས་ངན་གཡང་དུ་ལེན་པ། ན་ཚ་བོགས་སུ་འདོན་པ། འཆི་བ་ལམ་དུ་སློང་བའོ། །ལྔ་པ་ནི།

ཤོག་ལྷེ་༣༨མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་འདུས། མཁའ་འགྲོའི་སྲོག་སྙིང་། སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་ཡིན་པའི་བསྔགས་པ་བརྗོད་པའོ། །འདི་ལ་ལ་སྟོད་བསྟོདཔ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཀྱང་སྣང་ངོ་།། །།

Notes